§ 175b

§ 175b
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů

    (1) Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález anebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení, nebo
 kdo užije v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,
bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

    (2) Stejně bude potrestán, kdo jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v nich zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby je bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení, nebo
 kdo užije takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení.
    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

K § 175b

    Jde o nově koncipované ustanovení, zavedené novelou č. 134/2002 Sb. Důvodová zpráva k tomu říká:
    "Stávající právní úprava neumožňuje trestně postihnout společensky nebezpečnou činnost lékařů, kteří pro účely orgánů sociálního zabezpečení v řízeních o sociálních dávkách nebo službách podmíněných nepříznivým zdravotním stavem, anebo v jiných řízeních před orgány veřejné správy a před soudy vědomě vystaví lékařské zprávy a nálezy neodpovídající skutečnému zdravotnímu stavu osob, jichž se tyto lékařské zprávy a nálezy týkají, ale ani fyzických osob, které shora uvedené lékařské zprávy a nálezy využijí či padělají s úmyslem oklamat takový orgán. Proto se navrhuje zařadit do trestního zákona novou skutkovou podstatu trestného činu padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv a nálezů podle § 175a, která by takové společensky nebezpečné jednání postihovala. Obdobné skutkové podstaty obsahují i trestní zákoníky zemí Evropské unie (srov. např. § 277 až 279 německého trestního zákoníku)."
    Mám za to, že důvodová zpráva je v tomto směru přinejmenším nepřesná.
    Smyslem úpravy přece mělo být to, aby nikdo neměl majetkový nebo jiný prospěch z toho, že falšuje lékařskou zprávu, posudek nebo nález. Prakticky to přichází v úvahu pro vylákání dávek nemocenského pojištění nebo sociálního zabezpečení, např. pro vylákání invalidního důchodu.
    V těchto případech ovšem by byl pachatel, tedy ten, kdo zprávu zfalšuje nebo užije, postižitelný pro trestný čin podvodu nebo pokus takového činu, lékař, který by zprávu úmyslně zfalšoval, pro účastenství na tomto trestném činu.
    Dalším případem by mohlo být zfalšování lékařské zprávy v úmyslu vyhnout se vojenské nebo civilní službě. I takové jednání je ale samostatným trestným činem vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c nebo vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby podle § 280 tr. zák., přičemž pro lékaře by platila opět odpovědnost pro účastenství.

    Pravda ovšem je, že neschopenky může být užito jako omluvy pro nedostavení se před civilní nebo trestní soud nebo jiný orgán trestního řízení. V takovém případě bylo podle dosavadních předpisů takové jednání postižitelné pořádkovou pokutou, v krajním případě - pokud by šlo o opakované nedostavování se - jako pohrdání soudem podle § 169b tr. zák.
    Konstrukce skutkové podstaty však s úmyslem získat výhodu nebo majetkový nebo jiný prospěch nepočítá. Chrání se zde absolutně pravdivost lékařské zprávy, nálezu nebo posudku, pokud se jich má užít v příslušném řízení před orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení.
    Skutková podstata je tedy celá konstruována jako tzv. předčasně dokonaný delikt. Nevyžaduje se totiž, aby pachatel jakékoliv výhody dosáhl, co je však mnohem závažnější, nevyžaduje se ani úmysl, aby takové výhody dosáhl. S ohledem na konstrukci deliktu je vyloučeno dobrovolné upuštění do dokonání činu a mezi trestné činy, na něž se vztahuje účinná lítost, delikt nebyl zahrnut. To je závažná chyba, neboť i zde by patrně měl zákonodárce dát přednost společenskému zájmu na řádném chodu věcí před potrestáním pachatele.
    V ustanovení prvé alinei odstavce 1 a prvé alinei odstavce 2 jde o zvláštní formu přípravy k trestnému činu, která je samostatně postižitelná. V případě druhé alinei obou odstavců jde o zvláštní formu pokusu, který je rovněž samostatně postižitelný.
    Znamená to, že lze postihnout zcela rozličné formy jednání, které budou mít zcela různý stupeň nebezpečnosti pro společnost. Jestliže si totiž padělatel později užití padělané zprávy rozmyslí a žádný škodlivý následek nenastane, na jeho trestní odpovědnosti to nic nezmění, bude to možné posoudit jen v rámci okolností, majících vliv na stupeň nebezpečnosti pro společnost.
    Z hlediska subjektu trestného činu má prvý odstavec subjekt obecný, pachatelem je každý, kdo pravou lékařskou zprávu padělání nebo podstatně změní. Typickým takovým jednáním bude zejména prodloužení data pracovní neschopnosti.

    Přitom osoba, která se padělání dopustí, může být odlišná od osoby, která zprávy užije v příslušném řízení. Pokud by šlo o osobu totožnou, pak lze mít za to, že druhá alinea konzumuje jednání uvedené v úvodu, neboť užití padělané zprávy je je jednáním závažnějším, bližším konkrétnímu následku, takže je nutno použít obecných zásad o konzumaci přípravy pokusem činu, k němuž příprava směřovala.
    Druhý odstavec má speciální subjekt, pokud jde o vystavení nepravdivé nebo hrubě zkreslené zprávy, posudku nebo nálezu.Takového činu se může dopustit jen lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.
    Kdo je takovou osobou, stanoví § 53 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Jde o lékaře, klinické psychology a klinické logopedy a farmaceuty, kteří mají příslušné vysokoškolské vzdělání nebo jiné zdravotnické pracovníky, kteří mají střední zdravotnické vzdělání. Dále jsou to dentisté a zdravotničtí pracovníci, kteří získali příslušné vzdělání před účinností uvedeného zákona a konečně to mohou být cizinci, kteří získali zdravotnické vzdělání v cizině a byl jim povolen výkon zdravotnické činnosti u nás.
    Pokud jde o užití takovéto zprávy, je zde opět subjekt obecný, takové zprávy může užít kdokoli, zpravidla bude pachatelem ten, v jehož prospěch byla taková zpráva vystavena. Pokud lékaře o falešnou zprávu požádal, může být trestný v souběhu pro návod k trestnému činu a pro dokonaný trestný čin.
    Na tomto místě je třeba poznamenat, že rozčilení lékařů, kteří se již již cítí být stíháni tehdy, jestliže se ukáže, že zpráva, kterou vystavili, neodpovídá skutečnému stavu pacienta, bylo zbytečné. Jde o úmyslný trestný čin, tzn. lékař nebo zdravotnický pracovník musí vědět, že vystavuje nepravdivou nebo hrubě zkreslenou zprávu nebo nich zamlčuje podstatné skutečnosti, nebo musí s takovým stavem být aspoň srozuměn. Jestliže byl pacientem podveden, pacient simuloval závažnější chorobu, nebo - vzácněji - došlo k agravaci, zastření skutečného stavu, pak je trestně odpovědný pouze pacient, který nepravdivost zprávy způsobil, pokud ji později užije jako správné a pravdivé.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy