§ 176a

§ 176a
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka

    Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává státní pečeť nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

K § 176a

    Ustanovení bylo zavedeno novelou č. 253/1997 Sb. Důvodová zpráva k tomu uvádí:
    "Skutková podstata trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 s ohledem na trestní sazbu a ustanovení § 7 odst. 1 neumožňuje postihovat přípravná jednání spočívající zejména v obstarání nástrojů pro padělání veřejné listiny. Přitom řada států v zájmu ochrany řádného výkonu státní správy taková jednání postihuje a stanoví na ně poměrně vysoké tresty (viz např. čl. 142 odst. 3 francouzského trestního zákona, podle kterého trestem odnětí svobody až na pět let bude potrestán ten, kdo padělá papíry s "hlavičkou" nebo úřední formuláře užívané orgány zřízenými Ústavou, veřejnou správou nebo soudem). Z uvedených důvodů se s ohledem na stávající situaci navrhuje trestněprávní ochranu poskytovat i před jednáními, spočívajícími v neoprávněné výrobě nebo obstarání státní pečeti (viz zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky), úředního razítka státního orgánu nebo razítka, jehož otisk je obligatorní součástí veřejné listiny podle zvláštního předpisu (zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)."
    Doplněním trestního zákona o uvedenou skutkovou podstatu se prohlašuje tato forma přípravy trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny (z hlediska § 7 odst. 1 beztrestná) za dokonaný trestný čin. Lze samozřejmě namítat, že tento trestný čin bude zpravidla zjištěn až v souvislosti s výrobou padělané veřejné listiny nebo s nakládáním s ní. Z tohoto pohledu je doplnění trestního zákona skutečně do určité míry nadbytečné (i když souběh tohoto trestného činu a trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny je zřejmě možný). Úvaha o nadbytečnosti naopak neplatí ve vztahu k těm, kteří se výrobou takových razítek zabývají v rámci svého podnikání.
    Opět ovšem chybí zvláštní ustanovení o zániku trestnosti takovéto formy přípravy, kterou - např. při dobrovolném doznání a odevzdání takového razítka - bude nutno konsturovat podle § 65 tr. zák.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy