§ 179

HLAVA ČTVRTÁ
Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení

§ 179

    (1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo
 kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

    (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

    (3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

K § 179

    Objektem trestného činu je zájem na ochraně života a zdraví lidí a na ochraně cizího majetku.
    Vydáním lidí v nebezpečí zde uvedené se rozumí nebezpečí pro nejméně sedm osob, jak vyplývá z judikatury (R 39/1982) a nebezpečí musí hrozit bezprostředně. Jde o ohrožovací delikt, to znamená, že k poruše nemusí vůbec dojít, avšak pro stav obecného nebezpečí je typická živelnost a neovladatelnost průběhu událostí a vznik poruchy je závislý na nahodilých okolnostech, vymykajících se vlivu pachatele i ohrožených osob.
    Škoda velkého rozsahu - srov. § 89 odst. 11 - jde o 5 000 000 Kč.
    Jde v podstatě o nebezpečí uvolnění velkého množství nijak neřízené a neřiditelné energie, ať již výbušniny, vody, plynu, popřípadě jedů, které bezprostředně ohrožuje právní statky chráněné trestním zákonem.
    Stejně trestný jako ten, kdo obecné nebezpečí způsobí, je ten kdo takové nebezpečí zvýši nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění - např. v rámci společného jednání jeden z pachatelů klade výbušninu, druhý přestříhává telefonní vedení, aby nebylo možné přivolat pomoc.
    Kvalifikačními okolnostmi je členství v organizované skupině (srov. vysvětlivky k § 92) v podnikatelské praxi takový kvalifikační moment přichází v úvahu zpravidla u nástražných balíčků, popřípadě náloží, umísťovaných pod automobily některých podnikatelů. Obvykle se pachatele nepodaří vypátrat.
    Opětovně v krátké době znamená, že pachatel svůj čin páchá v sériích. To bývá obvyklé u žhářů nebo pyromanů (sexuální úchylka, která nabuzuje sexuální vzrušení při pozorování požáru - dosti často se vyskytuje u některých příslušníků hasičských dobrovolných sborů). Z praxe pamatuji případ správce horské chaty, který trpěl nevěrami své manželky. Opakovaně zapaloval les v okolí chaty, obětavě hasil , aby prokázal hrdinství a manželka jej začala respektovat. Než byl dopaden, lehlo popelem zbytečně několik hektarů lesa.
    Těžká újma na zdraví více osob znamená těžké zranění nejméně tří osob, pokud jde o smrt, postačí jediné úmrtí - ovšem způsobené z nedbalosti. Pachatel např. zapálí stoh v úmyslu pohlavně se ukojit a ve stohu uhoří bezdomovec, který tam přespával.
    Pokud jde o smrt způsobenou úmyslně, jde podle odst. 3 písm. a) o zvláštní případ vraždy, spáchané nástroji, vyvolávající¨mi obecné nebezpečí (typicky v poslední době především výbušninou).


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy