§ 180

§ 180

    (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
    (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

    (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
a) škodu velkého rozsahu, nebo
b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

    (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

K § 180

    Tato skutková podstata přichází v praxi v úvahu mnohem častěji. I zde platí, že pro vznik obecného nebezpečí musí nastat takové bezprostřední ohrožení, které hrozí živelným a neovladatelným průběhem události, aniž musí k poruše dojít.
    V praxi je typickým způsobením obecného ohrožení z nedbalosti řízení hromadného dopravního prostředku (zejména autobusu nebo vlaku) ve stavu vylučujícím způsobilost k provádění takové činnosti , zejména pod vlivem alkoholu, avšak soudní praxe jako způsobení obecného nebezpečí z nedbalosti posuzuje i řadu jednání jiných.
    Jde především o dodržování předpisů v provozech zvláště nebezpečných, jako jsou provozy báňské a hutní, výroba výbušnin, chemické provozy apod.
    Může ovšem jít i o porušení jiných předpisů, např. zákona na ochranu zvířat, pokud jde o chov nebezpečných živočichů. V praxi byl stíhán chovatel herpetolog, který vedle jedovatých hadů choval i druh zvláště nebezpečných jihoamerických štírů, kteří mu utekli a v teple větrací šachty panelového domu se rozmnožili. Dům musel být evakuován a asanován, přičemž štír, jak známo, je zvíře odolné proti plynování dokonce kyanovodíkem i proti radioaktivnímu záření, takže sanace domu dala velkou práci. Nebezpečí uštknutí, které by mohlo vést u dětí ke smrti, v každém případě pak k mučivým útrapám (otokům, bolesti a psychickým útrapám způsobeným strachem ze smrti u dospělých) použití právní kvalifikace jako obecného ohrožení odůvodňovalo.
    Samotné ohrožení je postihováno jen zřídka, zpravidla jde o postih až při způsobení následku.
    Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, kterou je porušení důležité povinnosti vyplývající z pachatelova zaměstnání, povolání nebo funkce, je porušení takové povinnosti, jejíž porušení má zpravidla za následek vznik nebezpečí nebo přímo poruchy.
    Tak v praxi se porušení důležité povinnosti považuje při řízení motorových vozidel nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, řízení pod vlivem alkoholu, vjíždění na železniční přejezd v době, kdy již je v činnosti zvuková a světelná výstražná signalizace apod.
    Povinnost obvykle vyplývá z právního předpisu, může však jít o povinnost převzatou smluvně - např. pravidelná kontrola tlaku v kotli teplárny apod. Z hlediska zaměstnavatele je porušením důležité povinnosti zanedbání pravidelných školení o obsluze zařízení a předpisů o bezpečnosti práce v provozech, kde obecné nebezpečí vzniká.
    Pokud jde o těžkou újmu na zdraví,srov. § 89 odst. 7. 


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy