§ 181a, § 181b

Ohrožení a poškození životního prostředí

§ 181a

    (1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území, na zvláště chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin (poškození životního prostředí), nebo
 kdo úmyslně poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí, nebo
c) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poškození zvláště chráněného území nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.

§ 181b

    (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší poškození životního prostředí (§ 181a) anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí, nebo
c) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.

    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poškození zvláště chráněného území nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.

K § 181a, § 181b

    Jde o nová ustanovení, zavedená novelou č. 134/2002 Sb. Podstatnou změnou, kterou novela přináší, pokud jde o ochranu životního prostředí, je to, že z dosud ohrožovacího deliktu (v dosavadní úpravě postačovalo vydat životní prostředí v nebezpečí poškození) se stal delikt poruchový, musí jít již o poškození životního prostředí.
    Dalším problémem, kterému autoři novely čelili, bylo vyjádření rozsahu újmy, která na životním prostředí vznikla. Judikatura k dosavadním ustanovením byla poměrně chudá, při vyčíslení újmy se většinou vycházelo podpůrně ze způsobené škody, tedy z definice dosud obsažené v § 89 odst. 12, tedy z nákladů na uvedení věci v předešlý stav.
    Tento nedostatek novela odstraňuje tím, že vynaložení nákladů - ve značném rozsahu nebo velkém rozsahu -zavádí jako kvalifikační okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. (§ 181a odst. 2 c, odst. 3 b, stejně tak § 181b) Současně "náklady na odstranění následků poškození životního prostředí" novela zavádí do ustanovení § 89 odst. 11, tzn. použije se zde stenných kritérií jako u značné škody (500 000 Kč) nebo škody velkého rozsahu (5 000 000 Kč).
    V praxi půjde zejména o náklady na pořízení norných stěn, odčerpávání vyteklých naftových nebo jiných škodlivých kapalin apod. , ale např. i o náklady na znovuvysazení určitých dřevin nebo rostlin apod.Výše těchto nákladů pak bude také důležitým kritériem pro roulišení mezi trestným činem a přestupky na úseku ochrany životního prostředí. U přestupků zpravidla takové náklady dány nebudou, neboť zásah do životního prostředí nebude natolik závažný, aby vyžadoval uvedení věcí do původního stavu.
    Předpisů o ochraně životního prostředí je velké množství, jde o již citovaný zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon č. 254/2001 Sb. a další, které není možné zde všechny citovat. V těchto předpisech se také dočteme, která území jsou považována za chráněná nebo zvláště chráněná. Důvodová zpráva k tomu říká:" ...přísnější postih se stanoví pro zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro ochranná pásma vodních zdrojů (§ 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) za předpokladu jejich závažného poškození v takové míře, že tím zanikne nebo je oslaben důvod jejich ochrany, tj. jejich hodnoty důležité z celospolečenských zájmů."
    Sama důvodová zpráva předpokládá, že většinou v praxi půjde o postih deliktů spáchaných z nedbalosti, úmysl zde bývá málokdy dán a pokud přece, jen obtížně se prokazuje. Nicméně konstrukce deliktů jako úmyslných i nedbalostních zůstala z původní úpravy zachována.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy