§ 181c, § 181d

§ 181c
Poškozování lesa těžbou

    (1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními předpisy způsobí vznik holé seče na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené zvláštním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo
b) vznikne-li těžbou uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové značné ploše lesa.

§ 181d
Společné ustanovení

    (1) Větším územím podle § 181a a 181b se rozumí území o rozloze nejméně 5 ha a v případě vodního toku nejméně 2 km jeho délky.
    (2) Celkovou větší plochou lesa podle § 181c se rozumí plocha větší než 1,5 ha a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než 3 ha.

K § 181c, § 181d

    Opět jde o nová ustanovení, zavedená novelou č. 134/2002 Sb. Uvedené ustanovení stíhá jak úmyslné, tak nedbalostní porušení povinností, které vlastníkům a uživatelům lesa ukládá zákon č. 285/1995 Sb., o lesích. Základní povinnosti stanoví ustanovení § 11 odst. 1 a 2 tohoto zákona, které říkají: Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin.
    Důvodová zpráva k uvedenému ustanovení říká:"Ustanovení § 181c je třeba považovat za tzv. privilegovanou skutkovou podstatu. Oproti obecně pojaté formulaci v § 181a toto ustanovení vymezuje konkrétní činnost podléhající trestnímu postihu, a to protiprávní těžbu lesních porostů od určité hranice. Důvodem pro tuto úpravu nad rámec obecné skutkové podstaty je, že podle § 181a nelze v potřebné míře dosáhnout potrestání společensky nežádoucí těžby, jež vede k devastaci lesů v České republice a jež podle lesnických statistik každoročně narůstá. Lesy mají oproti jiným složkám životního prostředí specifické postavení už z hlediska vyčíslení stínových nákladů. Zatímco uvedení znečištěné půdy či vody do původního stavu je velmi nákladné (v milionech Kč), u lesů jsou finanční náklady na zalesnění vykáceného lesa mnohem nižší (cca 80 000 Kč/ha), přičemž však tímto počinem nedochází k uvedení do původního stavu. Uvedení lesa do původního stavu trvá 80 až 100 let a po tuto dobu les nemůže zcela plnit důležité ekologické funkce v krajině, jež jsou celospolečenským zájmem (funkce protierozní, vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, ochrana biologické rozmanitosti atd.). Proto je třeba zajistit ochranu proti neoprávněnému kácení.
    Pojem "holá seč" zná lesní zákon v řadě ustanovení.Používá se v souvislosti s pojmem "mýtní těžby" Jde o vymýcení lesa na souvislém prostoru, které les a jeho funkci bezprostředně ohrožuje.
    Pojem „proředění“ lesní zákon přímo neužívá, v § 31 odst. 4 se stanoví zákaz těžby určitým způsobem. Tímto ustanovením " je zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm desetin plného zakmenění; to neplatí, jestliže se prosvětlení provádí ve prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu.
    Ve většině případů bude k posouzení následků zapotřebí přibrat znalce.
    V § 181d je formulováno společné ustanovení, jež je nezbytné pro aplikaci § 181a, 181b a 181c. Zde se stanoví určitá kritéria z hlediska územního, jež jsou určující pro oddělení trestného činu od správního deliktu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy