§ 181f, § 181g, § 181h

Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

§ 181f

    (1) Kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář ohroženého druhu a
a) spáchá takový čin na více než padesáti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, nebo
b) dopustí se takového činu, přestože byl v posledních dvou letech pro přestupek obdobné povahy postižen nebo v posledních třech letech pro takový trestný čin odsouzen nebo potrestán,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

    (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří exemplář druhu kriticky ohroženého nebo druhu přímo ohroženého vyhubením.
    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

    (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 181g

    Kdo z nedbalosti poruší právní předpisy tím, že usmrtí, zničí, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exempláře ohroženého druhu ve větším rozsahu než padesáti kusů, nebo jedince druhu kriticky ohroženého nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

§ 181h

    Kdo, byť i z nedbalosti, poruší právní předpisy nebo rozhodnutí správního úřadu tím, že odnímá z přírody volně žijící živočichy nebo planě rostoucí rostliny v takovém měřítku, že tím ohrožuje místní populaci těchto živočichů nebo rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

K § 181f, § 181g, § 181h

    I zde jde o ustanovení zavedená tzv. "ekologickou novelou" č. 134/2002 Sb. Jde o trestní postih jednání, jež jsou nebezpečná pro přežití ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a to jednak na našem území a jednak v celosvětovém měřítku. Chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin se rozumí jednak zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a planě rostoucích rostlin podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jednak druhy chráněné podle § 2 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ochráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně přírody a krajiny. Trestní ustanovení tak slouží jako promítnutí trestní ochrany Úmluvy CITES, vyhlášené ve Sbírce zákonů sdělením FMV č. 572/1992 Sb. Podle této úmluvy "strany učiní přiměřená opatření k tomu, aby ustanovení této Úmluvy uvedly v život a znemožnily takové obchodování s exempláři, které by ji porušovalo."
    Vzhledem k tomu,že sankce za přestupky a jiné správní delikty, se nejví jako dostačující, bylo třeba doplnit i trestněprávní koncovku, stejně jako je tomu v zemích EU i v dalších evropských zemích. Silný důraz je kladen na ochranu druhů kriticky ohrožených - § 48 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a § 14 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. - a exemplářů druhů přímo ohrožených vyhubením - § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/1997 Sb., a § 1 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 82/1997 Sb.

    Důvodová zpráva k tomu uvádí: "Jsou zde upraveny opět skutkové podstaty trestných činů kulpózních i dolózních. Skutková podstata v odstavci 1 je dělena do tří skupin a chráněným objektem jsou zde jednak druhy přímo ohrožené vyhubením, jednak další chráněné druhy, jedná-li se o hromadný útok na ně anebo o útok opětovný.
    Velký důraz se klade, obdobně jako v předchozích skutkových podstatách, na snahu po vyvolání výchovného a preventivního účinku tím, že opětovné spáchání takového trestného činu v určitém časovém rozmezí má za následek zvýšení trestní sazby. U kulpózního trestného činu je třeba zvolit mírnější úpravu, aby nedocházelo k přílišné tvrdosti, protože se skutečně může stát, že laik nepozná, že jde o některý neobvyklejší chráněný druh, jehož existence je ohrožena. Počítat se též musí s případy, kdy někdo najde mládě či zraněného jedince a snaží se je zachránit. Neoprávněné nakládání s chráněným druhem v menším měřítku, pokud není úmyslné, by se mělo ponechat jen správnímu potrestání sankcemi správního práva a navíc možností odebrat neoprávněně držené jedince (§ 89 zákona č. 114/1992 Sb., § 27 zákona č. 16/1997 Sb.). Pokud by však toto pachatel činil opětovně, pak už bude potrestán i u kulpózního trestného činu za držení v celém rozsahu.
    Aktuální je též nebezpečí vzniku různých organizovaných skupin, jejichž exploatace jak naší přírody, tak přírody v celosvětovém měřítku (exemplářů CITES v jejich domovských zemích a následně mezinárodní obchod s nimi) je z hlediska ochrany přírody velmi nebezpečná. Konkrétně, v souladu s praxí států EU, je nutno posílit trestní sankce na poli mezinárodního obchodu s exempláři CITES, který je poměrně silně rozvinut. Jedná se o velmi lukrativní a často dobře organizovanou činnost, které často proudí obdobnými cestami jako např. pašování drog. U nás je nezbytné takto chránit řadu našich domácích druhů, např. protiprávní odchyt sokolovitých ptáků a dravců vůbec (včetně vybírání vajec a mláďat z hnízd), kteří jsou na Západě i na Blízkém východě prodáváni za astronomické ceny(často jde i současně o druhy CITES, ale ne vždy). Tento trend se s postupným ubýváním druhů a přírodních stanovišť v Evropě bude pravděpodobně do budoucna ještě zesilovat."

    Ustanovení § 181h pak má čelit nebezpečí drancování živočichů nebo rostlin pro potravinářské účely (žabí stehýnka, některé druhy hlemýžďů nebo zpěvných ptáků apod.).


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy