§ 185

§ 185
Nedovolené ozbrojování

    (1) Kdo bez povolení vyrobí nebo opatří sobě nebo jinému střelnou zbraň anebo ji přechovává, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Kdo bez povolení
a) sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo střelivo,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

    (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

K § 185

    Ustanovení prvého odstavce bylo původně přečinem podle § 6 písm. b) zákona o přečinech. Po jeho zrušení bylo zařazeno do trestního zákona. Jde o nejméně závažnou formu jednání, kdy pachatel jednáním, ve skutkové podstatě uvedeným, dosáhne držení jediné zbraně.
    Trestní zákon hovoří o zbrani střelné, do 31.12.2002 je však nutno vycházet z ustanovení § 3 zák. o zbraních a střelivu a § 17 téhož zákona č. 288/1995 Sb. půjde tedy jen o takovou střelnou zbraň, která by podléhala registraci, tzn. o palnou zbraň a plynovou zbraň, u nichž kinetická energie střely přesáhne 10 J. V žádném případě tedy nepůjde o zbraně mechanické nebo jiné zbraně nepodléhající registraci.
    Podle nového zbrojního zákona č. 119/2002 Sb. jsou zbraně děleny jinak, a to do čtyř kategorií. Zbraněmi kategorie A jsou zbraně zakázané, které může fyzická osoba držet jen na základě udělené výjimky. Nedovolené držení takové zbraně patrně vždy bude zakládat znaky skutkové podstaty trestného činu podle § 185 tr. zák. Jde především o zbraně vojenské, samočinné, tzv. zákeřné, plané zbraně nevyrobené z kovů, které nelze detekovat např. na letišti nebo při vchodu do veřejných budov běžným způsobem apod.
    Zbraněmi kategorie B jsou zbraně, jejichž nabytí, držení a nošení podléhá povolení. Může je (s výjimkou dědění) nabývat jen držitel zbrojního průkazu, pokud však splní zákonné podmínky , je na vydání povolení právní nárok. Jde především o pistole, revolvery opakovací kulovnice. Nabytí a držení takové zbraně bez povolení bude patrně i u držitele zbrojního průkazu zakládat podle okolností znaky trestného činu, u osoby, která zbrojní průkaz nemá, bude držení takové zbraně zakládat trestný čin vždy.
    Zbraněmi kategorie C jsou zbraně podléhající pouhému ohlášení. Nabývat je může pouze držitel zbrojního průkazu, avšak jejich nabytí postačí pouze ohlásit. Jde o brokovnice a kulovnice jednoranné a dvouranné, malorážky delší než 280 mm , perkusní zbraně více než dvouranné.
    Zbraněmi kategorie D jsou pak ostatní zbraně, zejména historické, perkusní nejvýše dvouranné, zbraně s nízkou energií střely, znehodnocené a další (srov. § 7 zákč. 119/2002 Sb.) Tyto zbraně může nabývat a držet fyzická osoba starší než osmnáct let. Nabytí takové zbraně mladistvým nebude zakládat jeho odpovědnost pro tretný čin,a le nejvýše pro přestupek v oblasti zbraní a střeliva.

    Společenská nebezpečnost jednání pachatele bude záležet na povaze konkrétní zbraně i na tom, zda pachatel je nebo není držitelem zbrojního průkazu.
    K tomu uvádí rozh. č. 19/94 Sb. rozh. trest: „Skutečnost, že obviněný je držitelem zbrojního průkazu k držení a nošení kulové zbraně, může výrazněji snižovat stupeň nebezpečnosti jeho jednání, záležejícího v neoprávněném přechovávání jiné zbraně podléhající režimu zák. č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Jde-li o neoprávněné přechovávání jedné zbraně ( § 185 odst. 1 tr. zák.), může být za těchto okolností stupeň nebezpečnosti činu nižší než nepatrný (§ 3 odst. 2 tr.zák.) a takový čin nebude trestným činem."
    Dodejme však, že to neznamená nemožnost postihu pachatele. Takový čin by byl přestupkem podle § 42 zák. o přestupcích.

    K odst. 2: Jde o jednání, kde intenzita ohrožení chráněných zájmů společnosti je již vyšší.
    Pokud jde o jednání, uvedené pod písmenem a), pojem výbušniny je definován v ustanovení § 21 zák. č. 61/1988 Sb. (horní zákon): "Výbušninami podle tohoto zákona jsou látky (sloučeniny nebo směsi) v tuhém nebo kapalném stavu, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí."
    Pokud jde o zbraň hromadně účinnou, půjde zejména o vojenské zbraně, na které se zákon o zbraních a střelivu nevztahuje, jako jsou kulomety, minomety, děla , dále pak zřejmě zbraně chemické nebo bakteriologické apod. a ovšem pak o zbraně zakázané ve smyslu ustanovení § 21 písm. a) zák. o zbraních a střelivu, tedy zbraně, které umožňují více výstřelů (dávku) na jedno stisknutí spouště (plně samočinné zbraně). Trestné je i opatřování součástek k takovým zbraním. Zde ovšem podle zákona č. 288/1995 Sb. bude nutno zkoumat z hlediska stupně nebezpečnosti pro společnost, zda součástky jsou hlavní částí zbraně (§ 3 písm. k zákona) nebo zda jen o součástky podružné, u nichž by byl stupeň nebezpečnosti činu zpravidla nižší.
    Nový zbrojní zákon č. 119/2002 Sb. definuje hlavní části zbraně v příloze k zákonu pod bodem 23: Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
    Pokud jde o jednání pod písm. b), jde o tzv. trestný čin hromadný, k naplnění skutkové podstaty je třeba, aby si pachatel způsobem uvedeným ve skutkové podstatě opatřil nejméně dvě zbraně, rozumí se samozřejmě takové, které podléhají registraci podle stávajícího zákona nebo povolení podle zákona nového.

    K odst. 3: Organizovanou skupinou se rozumí skupina nejméně tří osob, které pro spáchání trestného činu mají rozděleny úkoly takovým způsobem, aby spáchání trestného činu bylo usnadněno. V praxi by šlo zejména o dělbu úkolů, např. dva pachatelé by zbraně opatřovali, jeden by je ošetřoval a uskladňoval apod.
    Větší rozsah spáchání činu závisí na konkrétních okolnostech. U řady trestných činů je vodítkem např. cena nebo hodnota věci, za kterou se u „větší hodnoty„ rozumí částka 50 000 Kč.(§ 89 odst. 11) Toto vodítko ovšem u nedovoleného ozbrojování lze sotva použít , byť i jen podpůrně. Půjde o takové množství zbraní, které bude možné označit za větší i z hlediska stupně ohrožení zákonem chráněných vztahů.
    Branná pohotovost státu – viz ustanovení § 47 – 49 branného zákona č. 92/1949 Sb.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy