§ 188a

§ 188a
Šíření toxikomanie

    (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

K § 188a

    Vzhledem k tomu, že samotné požívání drogy není trestné, nebylo možné iniciaci k takovému požívání stíhat jako účastenství ve formě návodu, případně organizátorství, nebo podněcování podle § 166. Proto byla zavedena skutková podstata, která je zvláštní formou přípravy nebo podněcování vzhledem k nebezpečnosti toxikomanií pro společnost.
    Odst. 2 byl novelizván novelou č. 134/2002 Sb. Trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a se v druhém odstavci doplnil o novou kvalifikační okolnost, kterou je to, že pachatel spáchá takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
    Tato úprava vzbudila rozčilení mezi umělci, kteří mají za to, že jejich tvorba je podrobena nepřípustné cenzuře.
    Především je třeba říci, že písňové nebo literární texty propagující užívání drog byly postižitelné již podle dosavadních předpisů, o čemž nakonec svědčí i dostatečně známý případ nakladatelství Votobia a její kuchařky "Vaříme s konopím," kdy jeden ze společníků byl skutečně odsouzen za šíření toxikomanie. Jde jen o to, že účinnější způsob podněcování pomocí médií vyžaduje i účinnější zásah státu.
    Důvodová zpráva k tomu říká: "Doplněním stávajícího odstavce 2 v § 188a se provádí závazek vyplývající z čl. 9 Společného postupu odsouhlaseného Radou na základě článku K3 Smlouvy o Evropské unii týkající se přibližování zákonů a praktik členských států Evropské unie v boji proti narkomanii a týkající se prevence a boje proti nezákonnému obchodování s drogami, který vyžaduje, aby při postihu podněcování nebo vybízení k nezákonnému užívání nebo výroby narkotik členské státy věnovaly zvláštní pozornost používání údajů zpracovaných na počítači a zejména na Internetu. Vedle šíření toxikomanie prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě, jakou je Internet, se demonstrativním výčtem doplňují další obdobně účinné formy (obdobně jako je tomu např. u § 206 odst.2)."
    Jde tedy o promítnutí mezinárodních závazků do vnitrostátní úpravy. Proto protesty umělců nejsou na místě. Listina základních práv umožňuje omezit svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace, jde -li o opatření nezbytná pro ochranu veřejného zdraví a mravnosti. O souladu s ústavou tedy lze sotva pochybovat.

    Na druhou stranu - ustanovení nelze chápat tak, že každý text, kde se hovoří o marihuaně (viz shora citovaný text "sej konopí, sej konopí" - lze chápat jako podněcování k zneužívání takové látky. Pachatel musí mít aspoň eventuální úmysl vzbudit v někom rozhodnutí drogu okusit, není nutné, aby takové rozhodnutí v někom skutečně vzklíčilo nebo bylo dokonce realizováno.
    Pokud však písně k užívání drog vybízejí, je na místě, aby jejich autoři nesli zákonné důsledky. Nejde o cenzuru, text nepodléhá žádnému schválení.
    Tím nemá být řečeno, že otázka legalizace nebo změkčení přístupu k tzv. měkkým drogám nemá být diskutována.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy