§ 201

§ 201
Ohrožení pod vlivem návykové látky

    Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku,
a) ačkoliv byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn,
b) ačkoliv byl za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech postižen,
c) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
d) způsobí-li takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

K § 201

    Trestnost podle tohoto ustanovení nastává tehdy, jestliže je pachatel v takovém stavu, který lze hodnotit jako stav vylučující způsobilost. Pokud jde o požití alkoholu, praxe, na základě teoretických i praktických poznatků, se ustálila na hodnotě 1g alkoholu na 1kg krve, ve starší terminologii stav nejméně jednoho promile alkoholu v krvi. Za takové situace klesá možnost soustředění a koordinace pohybů na takovou úroveň, že není bezpečné řídit např. motorové vozidlo, jeřáb, nebo vykonávat jinou činnost, která vyžaduje pozornost a při níž by mohlo dojít k následkům, předvídaným v zákoně.
    Samotný tento stav však k trestní odpovědnosti nestačí. Musí být dána zpětnost
a) takovéhoto trestného činu v posledních dvou letech
b) takovéhoto přestupku (§ 30 zákona o přestupcích) nebo musí být naplněny jiné podmínky, a to
c) zaměstnání, které vykonává, je takové povahy, že požití návykové látky je mimořádně nebezpečné, např. u pilotů, strojvůdců, obsluhy jaderných elektráren apod.
d) nastane škodlivý následek v podobě ublížení na zdraví (srov. § 221) nebo větší škody na cizím majetku (50 000 Kč - srov. § 89 odst.11) nebo následek srovnatelný, např. přerušení provozu na železniční trati apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy