§ 201a

§ 201a
Opilství

    (1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
    (2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.

K § 201a

    K odst. 1: Zákonodárce novelou z roku 1991 opustil koncepci plné trestní odpovědnosti při nepříčetnosti zaviněné v důsledku požití návykové látky a vrátil se k samostatnému tzv. "Rauschdeliktu", který byl v trestním zákoně z roku 1950. 
    Ustanovení § 186 tohoto zákona se stalo inspirací i pro § 201a, jehož název je ovšem nevýstižný, neboť v dnešní době je zaviněná nepříčetnost způsobována daleko častěji jinou návykovou látkou než alkoholem, zejména pak drogami.
    Ustanovení § 186 tr. zák. z roku 1950 hovořilo o odpovědnosti toho, kdo "se požitím alkoholického nápoje nebo jinak" přivede do stavu nepříčetnosti, čímž byla již tehdy míněna možnost aplikace drogy.
    Neuváženým opisem této formulace (návrh byl poslaneckou novelou) vznikla situace, kdy slovo "jinak" než požitím nebo aplikací návykové látky vzbuzuje rozpaky. Teoreticky jsou možné případy nepříčetnosti v důsledku tzv. stroboskopické epilepsie, vyvolané střídáním světla a stínu, vyvolané holotropním dýcháním a zcela vzácně vyvolané výlučně u žen mimořádně silným orgasmem. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje zavinění aspoň z nedbalosti, pachatel by byl trestný teprve při druhé takto vyvolané nepříčetnosti, i když forenzně jde o případy jistě málo významné z toho hlediska, že by se pachatel v tomto stavu dopustil jednání, které by jinak mělo znaky trestného činu.
    Odstavec 2 vylučuje případy tzv., actio libera in causa, kdy pachatel požije alkohol nebo jinou drogu již v úmyslu trestný čin spáchat (tzv. napití se na kuráž) a případy, kdy samo požití návykové látky je součástí trestného činu spáíchaného z nedbalosti (zejména ublížení na zdraví přio dopravních nehodách pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky).


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy