§ 204

§ 204
Kuplířství

    (1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného.
    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let.

    (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let.

K § 204

    Zjedná znamená, že pachatel prostitutku najme, svede znamená, že k prostituci jiného nabádá a přesvědčí jej o výhodnosti jejího provozování (srov. inzeráty v erotických rubrikách - hledám dívku na vystřídání), přiměje znamená, že jiného donutí např. bitím, hladověním apod.
    Novela živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., od 1.1.1996 vylučuje ze živností podle živnostenského zákona nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.
    Není tedy již možné, tak jako tomu bylo v minulosti, legalizovat provozování prostituce živnostenským listem na „erotické masáže“, „orientální masáže“, „erotické masáže s dosedem“(sic!) apod. tím spíše, že z rozhodnutí č. 22/95 Sb. rozh. trest vyplývá, že „prostitucí ve smyslu § 204 o trestném činu kuplířství není jen pohlavní styk s jinými osobami za úplatu uskutečněný formou soulože, ale i všechny další formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby stejného nebo opačného pohlaví tělesným stykem za úplatu."
    Sama prostituce trestná není. To však nic nemění na tom, že různé night cluby, erotické salóny atd. jsou provozovány v rozporu se zákonem, pokud jejich majitelé od prostitutek vybírají poplatek za použití pokojíčků nebo prostituci dokonce sami organizují.
    Takové jednání je trestné a nedá se živnostenským listem legalizovat. Jiná věc je, nakolik jsou takové podniky tiše nebo i veřejně trpěny příslušnými státními orgány.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy