§ 205

§ 205
Ohrožování mravnosti

    (1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost,
a) která zobrazují dítě,
b) v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo
c) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

    (2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo
b) na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

K § 205

    Ustanovení bylo podstatně změněno novelou č. 134/2002 Sb. Definice pornografie je velmi obtížná a i zde velmi záleží na postoji veřejnosti. Orgány činné v trestním řízení často vyžadují znalecké posudky k tomu, zda jde o dílo umělecké nebo již o pornografii. Z pojetí pornografie je vyloučeno zobrazení nahého lidského těla k účelům vědeckým nebo pedagogickým.
    V každém případě jde o omezení práva vyhledávat a šířit informace podle čl. 17 odst. 4 Listiny práv a svobod a v každém individuálním případě bude třeba prokazovat, že zájem na tomto omezení byl důležitější než zájem na svobodě projevu. I z tohoto důvodu je praktický význam uvedeného ustanovení malý.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy