§ 207

Neposkytnutí pomoci

§ 207

    (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
    (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

K § 207

    Osoba, která je v nebezpečí smrti je v situaci, z níž takové nebezpečí bezprostředně vyplývá, např. osob tonoucí, osoba zasypaná troskami, lavinou apod.
    Osoba jeví vážné známky poruchy zdraví tehdy, jestliže k jejímu zranění došlo za okolností a podmínek, z nichž i bez odborných znalostí lze usuzovat na vážné nebo životu nebezpečné zranění (Rt 9/67) nebo jde o situaci, z níž lze z jiných známek na takový stav usuzovat (např. stav srdečního, astmatického nebo epileptického záchvatu.
    U prvého odstavce zákonodárce uvádí vyviňující podmínku, spočívající v tom, že povinnost poskytnout pomoc není dána, jestliže by pro toho, kdo pomoc poskytuje, znamenala vystavit nebezpečí sebe nebo jiného. Tak nelze spravedlivě žádat po neplavci, aby skočil do vody pro tonoucího, nebo žádat , aby někdo vlezl do hořícího domu, vytahoval zraněného zpoza trosek, hrozících zřícením apod.
    Tato vyviňující podmínka však neplatí pro jednání, uvedené v odstavci 2, kdy je pachatel povinen vzhledem ke svému povolání nebo postavení povinen takové nebezpečí snášet a pomoc poskytnout. To platí zejména pro hasiče, důlní záchranáře, policisty a další profese. Pro lékaře a další zdravotnické pracovníky je taková povinnost uložena ustanovením § 55 dost. 1 písm. c) zák. č. 20/1966 Sb. zákona o zdraví lidu, které stanoví, že lékaři a zdravotničtí pracovníci jsou povinni poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči.
    Tato povinnost je povinností zvláštní, proto její porušení bude stíháno jako neposkytnutí pomoci pouze v případě, že následkem neposkytnutí pomoci nedošlo k újmě na zdraví nebo smrti. Pokud by k takovému těžšímu následku došlo, je lékař nebo zdravotník odpovědný pro závažnější trestný čin, případně až vraždu. Rozhodnutí trestní Rt 37/98 k tomu uvádí: Jestliže lékař při výkonu služby neposkytne osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, potřebnou pomoc, připadá jeho trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 tr. zák. v úvahu pouze tehdy, jestliže z jeho opomenutí (§ 89 odst. 2 tr. zák.) zaviněně nevznikly žádné následky na životě nebo na zdraví po škozeného.Pokud vznikly, je takový pachatel trestně odpovědný v závislosti na formě zavinění podle ustanovení o poruchových trestných činech proti životu a zdraví uvedených v § 219 až § 224 tr. zák.
    Jde o úmyslný trestný čin, proto pachatel musí vědět, že jde o osobu, která je vyžaduje poskytnutí pomoci. Okolnost, že lékař nebo jiný zdravotnický pracovník nerozpozná, že jde o poruchu zdraví, vyžadující pomoc a pomoc proto neposkytne, se posuzuje v závislosti na následku který vznikne, jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy