§ 221

Ublížení na zdraví

§ 221

    (1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu,příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

    (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

K § 221

    Ublížení na zdraví (někdy se nesprávně uvádí "lehká újma" ) je vykládáno v praxi jako stav, který porušením normálních tělesných funkcí, ať již duševních nebo fyzických znesnadňuje výkon obvyklé činnosti nebo má nepříznivý vliv na obvyklý způsob života poškozeného. Zpravidla je při tomto stavu nutné vyhledat lékařské ošetření, i když zranění samo nezanechá trvalé následky. Obvykle se uvádí, že pracovní neschopnost musí trvat aspoň 7 dnů. Rozhodnutí 2/66 Sb. rozh. trestních však uvádí:" Pracovní neschopnost a její trvání, i když je důležitým kritériem při posuzování charakteru poranění, není jediným z rozhodujících kritérií. Skutečný charakter poranění je proto nutno zkoumat i na podkladě dalších okolností, zejména toho, jakými příznaky, bolestmi nebo obtížemi, v jaké intenzitě a po jakou dobu se poranění poškozeného projevovalo, jaké lékařské ošetřování si vyžádalo, jaké potíže měl poškozený a zda tyto potíže odpovídaly lékařskému nálezu."
    Pracovní neschopnost se také obvykle váže k určité profesi. Proto např. zhmoždění dvou prstů na ruce, které by si např. u učitele pracovní neschopnost nevyžádalo vůbec, může vyvolat pracovní neschopnost u sazeče, zapisovatelky nebo např. zahradníka, u něhož hrozí nebezpečí infekce apod. S ohledem na potíže, které takové zranění i těmto osobám přináší, by se však zřejmě nejednalo o ublížení na zdraví.
    Těžká újma na zdraví - srov. § 89 odst. 7. 

    Nejvyšší soud, R 21/80: Pachatel, který zaviněně způsobí osobě již smrtelně zraněné další zranění, která, ačkoliv nejsou smrtelná, zakládají ublížení na zdraví, případně těžkou újmu na zdraví, sice neodpovídá za smrt poškozeného, ale odpovídá za ublížení na zdraví případně těžkou újmu na zdraví, a to i tehdy, když dřívější zranění poškozeného jsou takového charakteru, že mají nevyhnutelně za následek jeho smrt a zranění, která způsobil pachatel, už nemají žádný vliv na smrtí končící průběh poúrazového chorobného procesu.
    Nejvyšší soud, R 21/84: Pro závěr, že jde o ublížení na zdraví ve smyslu § 221 odst. 1 tr. zák. není nevyhnutelné, aby poškozený byl práce neschopen. Rozhodující je povaha újmy na zdraví, zejména jakými příznaky, těžkostmi a bolestmi se projevuje, v jaké intenzitě, po jak dlouhý čas a do jaké míry narušila jeho obvyklý způsob života. Okolnost, že při poruše zdraví, která má objektivně povahu ublížení na zdraví a vyžaduje si i pracovní neschopnost, poškozený na vlastní riziko práci vykonává, nemůže vést k závěru, že nejde o ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy