§ 230

§ 230
Účast na sebevraždě

    (1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
    (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let, na těhotné ženě nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté.

K § 230

    Pohnutím k sebevraždě je jednání, které jiného přiměje k tomu, aby se rozhodl spáchat sebevraždu na rozdíl od pomoci, při níž se osoba rozhodla spáchat sebevraždu sama.
    Praktický význam má ustanovení ve vztahu k lékařům a zdravotnickým pracovníkům ve vztahu k euthanasii.
    Usmrcení na žádost se považuje za vraždu, třebaže může jít o vraždu s polehčujícími okolnostmi. V praxi patrně dosti často dochází k latentním případům pomoci k sebevraždě u nevyléčitelně nemocných, jimž se nechává na dosah jed nebo se nedostatečně kontroluje zejména orální užití analgetik, který si nemocný pro sebe postupně s tichým vědomím ošetřujícího personálu střádá. I takovéto omisivní jednání, tedy zdržení se jednání v případě, kdy je pachatel povinen jednat, se považuje za trestné. Přestože jednání sebevraha náš právní řád nepostihuje, jednání další osoby mající účast na sebevraždě je trestné. Konání může spočívat i v přemlouvání nebo schvalování takového činu. Pomocí se pak rozumí opatřování prostředků, odstraňování překážek, včetně pomoci psychické: pomocí je také úmyslné ponechání jedu nebo letální dávky léku v dosahu pacienta.
    S ohledem na vcelku tolerantní postoje veřejnosti k řešení problémů nevyléčitelně nemocných je většinou takovýto postup lékaře schvalován, resp. setkává se mnohem menšími námitkami než usmrcení na žádost. Proto se ani v praxi orgánů činných v trestním řízení nevyskytují příliš často případ oznámení takového jednání na straně lékařů nebo zdravotnických pracovníků.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy