§ 241

ODDÍL DRUHÝ
Trestné činy proti lidské důstojnosti

§ 241
Znásilnění

    (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
    (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.
    (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.

    (4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

K § 241

    Ustanovení bylo změněno tzv. Langerovou novelou č. 144/2001 tak, aby násilný zásah do svobody rozhodování o pohlavním životě nechránil pouze ženy, jako předchozí úprava, ale všechny osoby. Nadále je tedy možné i homosexuální znásilnění, které bylo dříve možné posoudit jen jako vydírání.
    Souloží se rozumí taková forma pohlavního styku, při níž dojde alespoň k doteku pohlavních orgánů. Jiným obdobným pohlavním stykem je styk, v němž pohlavní orgány hrají roli alespoň na jedné ze stran, zejména orální sex a anální sex, jde o styk srovnatelný se souloží. Bude otázkou soudního výkladu, které aktivity do tohoto pojmu budou zahrnuty, zákonodárce však chtěl zřejmě jiný obdobný pohlavní styk odlišit od pohlavního zneužívání, které zahrnuje širší aktivity, jako líbání, hlazení, osahávání apod.
    K pojmu násilí srov. 89 odst. 6. S ohledem na to, že pojmovým znakem zde je i využití bezbrannosti, o tento případ půjde jen tehdy, jestliže půjde o bezbrannost, kterou pachatel sám nezpůsobil. Pokud ji způsobí sám podáním alkoholu , omamného prostředku apod., půjde o čin spáchaný násilím.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy