§ 246

§ 246
Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku

    (1) Kdo do ciziny nebo z ciziny zláká, najme nebo dopraví jiného v úmyslu, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
    (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin na jiném mladším než osmnáct let, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

    (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu.

K § 246

    Ustanovení bylo změněno novelou č. 134/2002 Sb. Je promítnutím mezinárodních závazků , zejména Mezinárodní úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi z roku 1949 (nebyl publikována ve Sbírce zákonů).
    Na rozdíl od předchozí úpravy se vztahuje na osoby obojího pohlaví (dříve jen na ženy), a postihuje získávání osob v tuzemsku za účelem prostituce v cizině, tak opačně, získávání osob v cizině za účelem prostituce v tuzemsku, což podle dřívější úpravy bylo postižitelné nejvýše jako kuplířství (srov. § 204). Pojem ciziny srov. § 18 a 20 - jde o území mimo oblast české státní svrchovanosti.
    Podle § 246 ve znění před novelou bylo trestné jen zlákání, najmutí nebo dopravení žen do ciziny.S ohledem na působnost trestního zákona (srov. § 17 až 19) bude možné postihovat gangy cizozemských verbířů, kteří najímají ženy z bývalého východního bloku (Ukrajinky, Rusky a další) pro práci v erotických salónech u nás i dál na západě.
    Poměrně ojedinělá je konstrukce okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby pokud jde o značný prospěch a prospěch velkého rozsahu. U ostatních skutkových podstat, kde se tyto znaky vyskytují, postačí, že takového prospěchu bylo dosaženo i z nedbalosti pachatele (§ 6 písm. a) ). Zde však je naopak třeba prokázat úmysl této výše prospěchu dosáhnout, i když ve skutečnosti ho dosaženo nebylo.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy