§ 247

HLAVA DEVÁTÁ
Trestné činy proti majetku

§ 247
Krádež

    (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,
b) čin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
e) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.
    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

    (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

K § 247

    Krádeže patří k nejčetnějším deliktům vůbec a představují 70 - 80 % evidovaných trestných činů vůbec. Ve statistice odsouzení se ovšem již takto neprojevují, neboť jejich objasněnost, zejména u krádeží vloupáním a kapesních krádeží je neobyčejně nízká a v souhrnu nepřevyšuje 20%.
    K tomu je nutné přičíst ještě i vysokou latenci, neboť řada krádeží, zejména ve velkých průmyslových podnicích, zůstane neodhalena, v jiných případech, kdy jde o drobnější krádeže, ji poškození, kteří ztratili naději na dopadení pachatele, raději ani neoznámí, aby se vyhnuli ztrátě času při případně i opakovaném podávání výpovědi.
    Sama krádež spočívá v tom, že pachatel se zmocní cizí věci, tzn. trvale ji odejme z dispozice oprávněného vlastníka tak, že vlastník s věcí nemůže disponovat.
    U krádeží v podnicích to neznamená, že věc již vynesl za bránu, postačí, že pachatel věc schoval takovým způsobem, že je znám jen jemu (např. ji přikryl listím poblíž plotu nebo schoval do hromady šrotu) pro pozdější odnesení. Již tím je krádež dokonána.
    Musí jít současně o věc cizí, tedy takovou, která pachateli nenáleží. Je přitom lhostejné, zda si pachatel myslí, že má na věc nárok. Tak např. odnětí vyhraných peněz spoluhráči při hře v karty může být posouzeno jako krádež, za použití násilí dokonce i jako loupež. Totéž např. odnětí peněz- ceny za jízdu - pasažérovi v taxíku apod.
    Rozdíl mezi nárokem na plnění a vlastnictvím věci v praxi občas činí v tomto směru potíže. Další potíže pak činí rozeznání věci, která je v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů , podle dnešní úpravy společném jmění manželů. (dále SJM). Dokud SJM nezanikne a není vypořádáno, nelze odnětí věci z dispozice druhého manžela posuzovat jako krádež, a to dokonce ani tehdy, jestliže věc do SJM byla získána výhradním přičiněním jednoho z manželů (Rozh. č. 32/1969 Sb. rozh. trest.).
    Způsobení škody nikoli nepatrné, tzn. nejméně 5 000 Kč, je jen jedním ze znaků, které jsou pro dokonání krádeže potřebné.(Srov. § 89 odst. 11).
    Škoda není rozhodující v případě vloupání (srov. § 89 odst. 14).
    Škoda není rozhodující ani v případě, že pachatel se po činu pokusí uchovat věc násilím, např. při krádeži na tržišti je pachatel prodavačem pronásledován a dá se prodavačem do půtky v úmyslu udržet si věc.

    Škoda není rozhodná ani v případě krádeže kapesní a v případě, že se jí dopustí recidivista.
    Škoda větší, značná a škoda velkého rozsahu - srov. § 89 odst. 11. 
    Jiným zvlášť závažným následkem, což je znak, který bývá pro neurčitost kritizován, může být např. výpadek výroby v důsledku krádeže důležité součástky. Z praxe jde o případ, kdy pachatel odcizil ze stroje na číslicové obrábění jeden panel, jehož hodnota rozhodně nedosahovala 200 000 Kč,(dnes 500 000Kč) aby si mohl doma zhotovit dálkové ovládání garáže. Došlo k výpadku výroby a zmeškání důležité zakázky, což podnik stálo vysoké penále a ztrátu prestiže.
    Takovýto následek lze pak shrnout pod pojem "jiný zvlášť závažný následek."


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy