§ 249

§ 249
Neoprávněné užívání cizí věci

    (1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich přechodně užívat, nebo
 kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

K § 249

    Trestní zákon zde rozlišuje dvě formy jednání, jednak krádež užitku (pachatel se věci nebo motorového vozidla zmocní) jednak tzv. zpronevěru užitku (pachatel neoprávněn užívá věc svěřenou).
    V praxi bude přicházet zejména pozdní vrácení najatých motorových vozidel, neboť jestliže je ve smlouvě o nájmu motorového vozidla uzavřené podle obchodního zákoníku (§ 630 a násl.) uvedena doba, na kterou se prostředek najímá, končí oprávnění uplynutím této doby.
    Jestliže společnost vozidlo užívá nadále, zejména tehdy, jestliže neplatí nájemné nebo smlouva byla ukončena právě proto, že nájemné nebylo včas placeno, je v okamžiku, kdy ušlé nájemné dosáhne částky 252 000 Kč (škoda nikoli malá- srov. § 89 odst. 11) naplněna skutková podstata trestného činu a odpovědný je zde jednatel nebo jiný zástupce, který uzavíral smlouvu o nájmu a který je odpovědný za vrácení předmětu nájmu. Není rozhodné, že sám např. za volantem vozidla nikdy neseděl.
    Jinak se v hospodářské praxi tento trestný vyskytuje také u řidičů nákladních vozidel,m kteří provádějí tzv. "černé jízdy". Škodou se pak rozumí jednak amortizace vozidla, jednak výdělek ušlý za dobu neoprávněného užívání , který může dosahovat značných částek. Z praxe je znám případ, kdy řidič kamiónu zůstal v zemích bývalého SSSR více než půl roku a s kamiónem svého zaměstnavatele tam provozoval autodopravu na svůj účet až do doby, kdy mu kamión ukradli.
    Je třeba upozornit na to, že hodnota pachatelem spotřebovaných pohonných hmot se do škody způsobené tímto trestným činem nevčítá, ale posuzuje se samostatně jako krádež ( v případě, že pachatel se vozidla zmocní), přičemž hodnota pohonných hmot v případě, že se vozidla zmocní vloupáním, nemusí dosahovat ani škody nikoli nepatrné - 5 000 Kč. U zpronevěry užitku by spotřebování pohonných hmot bylo samostatnou zpronevěrou, ovšem pouze tehdy, kdyby hodnota PHM převyšovala 5 000 Kč, což v praxi je možné zejména u nákladních aut.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy