§ 249a

§ 249a
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

    (1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

K § 249a

    Ustanovení chrání vlastnické a nájemní vztahy, a to oboustranně. V prvém odstavci chrání vlastníky před neoprávněným obsazováním nájemních prostor nebo před tím, že je nájemci odmítají po skončení nájmu opustit.
    Neoprávněným obsazením se rozumí vniknutí do bytu, ať již násilím, lstí nebo podvodně na základě padělaných dokumentů. Pokud jde o neoprávněné užívání, je zde třeba postupovat citlivě a rozlišovat případy, kdy původnímu nájemci z nějakého důvodu zanikl užívací titul a jen v důsledku neznalosti práva nebo z jiných důvodů byt dále užívá, a případy, kdy neoprávněné užívání bylo způsobeno zřejmým podvodem, jako je fiktivní výměna bytu apod. Postih pro tento trestný čin podle odst. 1 bývá zřídkavý.
    Ve druhém odstavci, v praxi bohužel častějším případě, chrání nájemce před zneužíváním vlastnictví ze strany pronajímatelů, spočívající v nejrůznější šikaně v podobě vypínání proudu, vody, plynu, v praxi dokonce i před zbořením schodiště, po němž se měli dostávat do svého bytu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy