§ 249b

§ 249b
Neoprávněné držení platební karty

    Kdo si neoprávněně opatří nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména nebo čísla, nebo předmět způsobilý plnit její funkci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

K § 249b

    Kazuistická skutková podstata, která je zvláštní formou přípravy k závažnějším deliktům, spočívajícím ve zneužití takto držené platební karty.
    Původně se ochrana vztahovala na jakoukoli platební kartu, ukázalo se v praxi, že ustanovení je příliš široké, vztahovalo se např. i na telefonní karty. To napravila až novela č. 253/1997 Sb. Citujme z důvodové zprávy:
    "Znění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného držení platební karty se zpřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že předmětem ochrany jsou pouze platební karty vydávané bankou, nebo platební karty, jejichž vydání je podmíněno existencí bankovního účtu, případně platební karty, které svým držitelům umožňují čerpat poměrně vysoký úvěr. Takovými jsou nepřenositelné platební karty identifikovatelné podle jména nebo čísla. Na rozdíl o dalších platebních karet vydávaných k poskytování úzce vymezených konkrétních služeb (např. telefonní karty nebo karty vydávané obchodními společnostmi), získání takové platební karty umožňuje nakládat s účtem nebo získat úvěr a tedy čerpat zpravidla mnohonásobně vyšší peněžní prostředky, než představuje finanční vyjádření služeb poskytovaných držitelům jiných platebních karet."
    Uvedenou změnou se sleduje zpřesnění předmětu trestněprávní ochrany. I když se soudní praxe shodla na tom, že dosud platná skutková podstata se nevztahuje např. na telefonní karty nebo tzv. zákaznické karty, které vydávají některé obchodní společnosti, takový závěr se opíral jen o materiální stránku trestného činu. Doplněním této skutkové podstaty se sleduje, aby předmětem ochrany byly karty, které jsou svojí podstatou klíčem k penězům na bankovním účtu nebo k čerpání úvěru. Nevztahuje se jen na platební karty vydávané bankami, ale i např. na karty CCS. Pojem "nepřenositelnosti" nelze vykládat tak, že platební kartu může používat jen jedna určená osoba. Tato podmínka bude splněna i tehdy, jestliže např. zmíněnou kartu CCS bude užívat na základě smlouvy předem blíže neurčený okruh zaměstnanců firmy, které byla karta vydána.
    V praxi má ustanovení jen malý význam.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy