§ 250

§ 250
Podvod

    (1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.
    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

    (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

K § 250

    Novela č. 253/1997 Sb. účinná od 1.1.1998 vnesla do ustanovení o trestném činu podvodu změnu, která rozšiřuje okruh jednání, na které ustanovení o podvodu dopadá.
    Jednání pachatele až do té doby mohlo být buďto komisívní (uvedl někoho v omyl) nebo omisivní (využil něčího omylu). V každém případě pachatel musel vědět, že druhá strana jedná v omylu, podstatou podvodu je totiž to, že poškozený pachateli poskytuje nějaké plnění, jímž si působí škodu a pachateli nebo jiné osobě opatřuje majetkový prospěch zcela dobrovolně, má za to, že jde o nárok pachatele nebo že dostane za své plnění protihodnotu. Až dosud se muselo pachateli dokázat, že přinejmenším věděl, že druhá strana jedná v omylu i tehdy když jej pachatel sám nezpůsobil.
    Současná úprava vytváří podmínky pro trestní postih i tehdy, když se prokáže, že pachatel neuvedl podstatné skutečnosti, které mohly mít vliv na rozhodnutí protistrany, bez ohledu na to, zda takové informace o takových skutečnostech mohly být dostupné jinak.
    Tak např. do budoucna uvedená úprava usnadní postih obchodníků s cennými papíry, kteří oslovují jednotlivé akcionáře nebo zejména také vlastníky podílových listů s nabídkou relativně nízké ceny a zatají přitom, že při povinném výkupu podílových listů musí podílový fond nabídnout cenu vyšší.
    Nezáleží na tom, že vlastník podílového listu má možnost podle statutu fondu zjistit cenu podílového listu sám (uvedení nepoctiví obchodníci vycházejí z toho, že obchodu s cennými papíry málokdo rozumí), postačí, že neuvede podstatnou skutečnost, že při otevření fondu bude cena, za kterou se budou listy vykupovat, bude vyšší.
    Pokud to uvede a vlastníci podílových listů při momentální potřebě peněz prodají za cenu nízkou, o podvod nepůjde. Zatají-li však takovou skutečnost, nic mu nepomůže obhajoba, že druhá strana o skutečnostech, které zatajil, věděla nebo mohla vědět.
    Z hlediska podnikové praxe je důležité zapamatovat si, že podvodný úmysl nebo zatajení podstatných skutečností musí být v době jednání pachatele, nastanou-li skutečnosti, které někomu brání splnit závazek dodatečně nebo jednoduše později svůj závazek neplní, nejde ještě o podvod.
    Narážím tu na snahy některých zoufalých věřitelů podávat na dlužníky trestní oznámení pro podvod tehdy, když se dlužníci vyhýbají placení. Z okolností musí být zřejmé, že podvodný úmysl byl dán předem.

    Nejlépe to můžeme ukázat na praktickém rozdílu mezi podvodem a zpronevěrou při uzavírání smlouvy o nájmu automobilu nebo jiné věci.
    Jestliže taková smlouva je uzavírána v úmyslu věc si přisvojit , prodat a výtěžek prodeje si ponechat, jde o podvod. Pokud takový úmysl pachatel pojme až v průběhu řádné nájemní smlouvy, např. proto, že se dostane do momentální finanční tísně, jde o zpronevěru.
    Pokud jde o kvalifikační okolnosti škody nikoli malé, značné a velkého rozsahu, srov. § 89 odst. 11. 


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy