§ 250a

§ 250a
Pojistný podvod

    (1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.
    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv malou.
    (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem na cizím majetku značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

    (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

K § 250a

    Jde o nové ustanovení, které konstruuje zvláštní případ podvodu v oblasti pojišťovnictví. Zvláštní úpravu pojistného podvodu mají i jiné trestní zákoníky, jmenovitě německý, naše úprava je však ojedinělá a rozšiřuje opět okruh trestního bezpráví zcela neúměrně.
    Jde opět o to, že základní skutková podstata v odstavci 1 i 2 je jen zvláštní formou přípravy, alespoň jak se podává z důvodové zprávy. Pokud jde o sjednávání pojistné smlouvy, resp. vyvolání pojistné události, není zde zapotřebí ani úmysl způsobit škodu, trestné je uvedení nepravdivých údajů z jakéhokoli důvodu. To je opět neúčelné přepínání trestní represe na jednání, která trestní ochranu nevyžadují. Navíc - obdobně jako u vystavení nepravdivého potvrzení podle § 129 - není zde možnost dobrovolného upouštění od přípravy a tyto případy bude nutno řešit úvahou o nedostatku stupně nebezpečnosti pro společnost.
    Pokud jde o odstavec 2, úmyslným vyvoláním pojistné události se rozumí způsobení stavu, který kdyby nastal bez přičinění pachatele by byl pojistnou událostí, jde o formulační zkratku, která je snad přípustná. Udržování stavu vyvolaného pojistnou událostí je takové jednání, které zabraňuje odstranění následků pojistné události (typicky např. polévání stěn bytu čajem při vyplavení sousedy).
    Pokud jde o kvalifikační okolnosti, jsou stejné jako u trestného činu podvodu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy