§ 250c

§ 250c
Provozování nepoctivých her a sázek

    (1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

K § 250c

    Uvedeným ustanovením je do jisté míry porušována zásada, že trestní zákon nechrání člověka vůči sobě samému. Jako příklad této zásady je možné uvést trestnost účasti na sebevraždě, nikoli sebevraždy samotné.
    Jde však o reakci na stav, který ve společnosti nastal těsně po převratu v roce 1989, kdy touha po zbohatnutí byla nejen legalizována, ale politicky vyzdvihována jako hlavní smysl života, aniž by se dbalo příliš na etiku tohoto zbohatnutí. V té době se celostátně rozšířily hry jako "Letadlo," "Happy line" a pod., které byly založeny na principu stále rostoucí pyramidy.
    Pro ty, kteří to snad nepamatují: Účastník byl přizván jako cestující a vložil určitý vklad - ten se pohyboval od několika stokorun až po desítky tisíc. Když získal tři cestující, stal se stewardem, když jeho tři cestující získali každý po třech cestujících, stal se hlavním stewardem, když nově získaných devět cestujících získalo dalších dvacet sedm, stal se pilotem atd., až se stal kapitánem. V té chvíli obdržel součet vkladů cestujících, tvořících základní stupeň pyramidy. Byla -li pyramida dejme tomu desetistupňová, tvořilo základní řadu více než 59 000 lidí a jestliže vklad byl 1000 Kč, obdržel více než 5 000 000 Kč. Potíž byla v tom, že pokud by se měla na vrchol pyramidy dostat každým, kdo v té době tvořil základu, nestačil by k tomu počet obyvatel celé zeměkoule.
    Z tohoto hlediska je sporné, zda je správné zařazení této skutkové podstaty jako zvláštního případu podvodu. O podvod tu ve skutečnosti nejde, neboť takovýto propočet si totiž mohl udělat každý účastník a byl by zjistil, že naději na zisk mají zakladatelé systému, ti kdo nastupují d posledních řad nutně o peníze přijdou.
    Přesto bylo patrně zařazení skutkové podstaty na místě. Nezkušenost praktického prožitku kapitalismu skutečně vyžadovala lidi před podobnou vychytralostí chránit, tím spíše, že postupně se začala vytvářet stále sofistikovanější pravidla takových her, z nichž čertovo kopýtko pyramidového systému tolik nekoukalo. Trestnost zde splnila požadovaný účel, neboť úspěch hry byl založen na rozsáhlé inzerci apod. a organizátoři se tedy sotva mohli úspěšně ukrýt.

    Vedle těchto her, jejichž pravidla zřejmě nezaručují rovnou možnost výhry v důsledku potřeby neustálého přílivu účastníku spadají do této kategorie podvodné hry typu "skořápek", případně jiných podvodných her, založených na tom, že "bankéř" je domluven se společníkem, který naoko prohrává a tím "láká hejly". Tyto hry se hrály zejména v blízkosti autobusových i vlakových nádraží a mistři v nich byli zejména příslušníci národů bývalého Sovětského svazu.
    Tuto skutkovou podstatu nutno odlišovat od neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 118a. Tam jde o hru, která má charakter hry přepokládané zákonem č. 202/1990 Sb., a v případě, že by byly splněny podmínky, mohl by provozovatel získat povolení. K provozování nepoctivé hry povolení získat v žádném případě nemůže právě proto, že jde o systém, vylučující možnost výhry rovnou pro všechny.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy