§ 251

Podílnictví

§ 251

    (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
a) věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nebo
b) to, co za takovou věc bylo opatřeno,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.
    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

K § 251

    Podílnictví je zvláštním případem účastenství v širším smyslu. Pachatel podílnictví totiž ve většině případů umožňuje pachateli hlavního trestného činu realizovat zisk z jeho trestné činnosti.
    Předmětem podílnictví je věc, která byla získána trestným činem získaným jinou osobou nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. Z tohoto hlediska nabývá důležitosti ustanovení § 89 odst. 13 tr. zák. o tom, že ustanovení o věcech se vztahují i na cenné papíry. Proto převod zaknihovaných cenných papírů, které byly získány trestným činem na sebe nebo kohokoli jiného může být posouzen jako tento trestný čin.
    Věc musí být získána trestným činem jiné osoby, odlišné od podílníka. Není podílnictvím, jestliže např. návodce k trestnému činu slíbí, že se po jeho uskutečnění "postará o výtěžek". V takovém případě je účastníkem na spáchaném trestném činu ve formě návodu a pomoci (slibem přispět po činu), stejně tak není podílníkem spolupachatel, který má v rámci organizované skupiny za úkol ukrýt odcizené věci.
    Současně je znakem podílnictví úmysl s věcí disponovat ve svůj prospěch, nikoli v úmyslu věc ukrýt ve snaze znemožnit nalezení důkazu - v takovém případě by šlo o trestný čin nadržování.
    Trestný čin, jímž byla věc získána, bývá v praxi obvykle trestný čin majetkový, nejčastěji krádež. Typické je např. překupnictví kradených starožitností. Může však jít o jakýkoli jiný trestný čin, např. loupež, přijímání úplatku, poškozování spotřebitele nebo jiný hospodářský trestný čin.

    Pachatel podílnictví musí vědět, že věc byla získána trestným činem. Musí tedy vědět nebo být aspoň srozuměn s tím, že pachatel hlavním činem např. krádeže způsobil škodu nikoli nepatrnou. To je důležité v případě, kdy předmětem jsou peníze. V konkrétním případě např. pachatel odcizil z osobního automobilu kufřík s 30 000 Kč. Šlo o mladistvého, přičemž několik jeho kamarádů čin vidělo. Za mlčení zaplatil hlavní pachatel každému z nich 1 000 Kč, což samo o sobě není ani výše nikoli nepatrné škody. Vzhledem k tomu však, že věděli, že odcizená částka byla vyšší, byli jeho kamarádi právem odsouzeni pro podílnictví.
    S ohledem na to, že jde o trestný čin s obecným subjektem, ustanovení § 90 odst. 2 tr. zák. se zde neuplatní, trestná je vždy jen fyzická osoba, která by např. pro firmu vědomě koupila kradené zboží. Také kvalifikační okolnosti značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu se vztahují k prospěchu pachatele, jestliže by tedy prospěch získala právnická osoba, na kterou pachatel kradenou věc koupil, bude on sám trestný jen v základní sazbě.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy