§ 255

Porušování povinnosti při správě cizího majetku

§ 255

    (1) Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

K § 255

    Uvedenému trestnému činu se také někdy říká "nevěrná správa", jak bylo obdobné ustanovení nazýváno v rakouském trestním zákoně z r. 1852. 
    Podle tohoto ustanovení se postihuje právě a především porušování povinností statutárních orgánů vůči společnosti, tedy je jím založena odpovědnost jednatele nebo prokuristy , případně jiného zplnomocněného zástupce tehdy, jestliže úmyslně porušuje povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona. Podle § 66 odst. 2 obch. zák. se vztah mezi společností a členem statutárního nebo jiného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Vyžaduje se tedy postup s co největší odbornou péči a vždy v zájmu společnosti.
    Porušení této povinnosti, které může společnosti přinést škodu, s níž je pachatel alespoň srozuměn, zakládá trestní odpovědnost, a to zpravidla podle přísnějšího ustanovení, neboť statutární orgány mají zajisté zvláště uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného.
    Škodou ve smyslu ustanovení § 255 se rozumí nejen přímé zmenšení spravovaného majetku, ale i ušlý zisk, jehož by při vynaložení řádné péče mohlo být dosaženo.
    Obdobně mohou být pachateli tohoto trestného činu správci dědictví, správci konkursní podstaty, likvidátoři, opatrovníci nezletilých nebo nesvéprávných osob atd.
    Ustanovení § 90 odst. 2 však trestní odpovědnost rozšiřuje i na případy, kdy správou určitého majetku je pověřena společnost (např. realitní kancelář, společnosti, které spravují bytový fond atd.) Povinnost spravovat svěřený majetek zde nemá konkrétní osoba, ale společnost jako celek a dojde-li k porušení povinností s vědomím jednatele nebo statutárního orgánu, odpovídá, jakoby čin spáchal sám.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy