§ 256

§ 256
Poškozování věřitele

    (1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku,
b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
c) svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo
d) v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

    (2) Stejně bude potrestán, kdo i jen částečně zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní část majetku dlužníka, nebo
b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku.

    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
    (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

K § 256

    Uvedené ustanovení slouží k ochraně věřitele před jednáním, kterým dlužník tzv. "uklízí" majetek, z něhož by se mohl věřitel uspokojit. Nejčastějším způsobem je zcizení majetku za extrémně nevýhodných podmínek, např. na dlouhodobé minimální splátky apod. Zatajení majetku spočívá v jeho vynětí z účetní evidence, zničení bývá v praxi zcela výjimečná, ačkoli i takové případy existují.
    Tak byl odsouzen pachatel, který byl povinen vydat pro rozdělení BSM garáž, kterou vlastnoručně postavil, své bývalé manželce. Než by to udělal, raději vzal krumpáč a garáž zbořil.
    Pochybnosti, které spočívaly v tom, zda je podle uvedeného ustanovení možno postihnout statutární orgány právnické osoby, která je dlužníkem, popř. dlužník pomáhá vystavováním falešných faktur a pod., jsou ustanovením § 90 odst. 2 zcela odstraněny.
    Novela č. 253/1997 Sb. ustanovení rozšířila o postih jednání, kterým se maří splnění povinnosti uvedené v § 259 o.s.ř., totiž povinnosti dlužníka učinit pravdivé prohlášení o svém majetku.
    V hospodářské praxi se taková jednání vyskytují většinou ve formě pokusu, jednání bývá zpravidla odhaleno dřív, než dojde k úplnému zamření pohledávek věřitele. Praktické způsoby zašantročení majetku jsou nejrůznější, nejčastěji je to vklad majetku do dceřinné společnosti, která je následně zatížena dalším úvěrem atd.
    Ve vztahu k vlastním pracovníkům společností, kteří mají hmotnou odpovědnost, se v praxi vyskytuje předstírání zboží při inventurách např. tím, že se na místo zboží dají prázdné kartóny apod.
    Podle druhého odstavce se v praxi nejčastěji uplatňují případy uplatnění neexistujícího práva nebo pohledávky k majetku dlužníka, nejčastěji. Ve formě falešných faktur a dodacích listů apod., na jejichž základě je zkreslován účetní stav.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy