§ 256a

§ 256a
Zvýhodňování věřitele

    (1) Kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.
    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

K § 256a

    Jde opět o normu blanketní. Dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky je dlužník v úpadku a k výkladu je nutné použít ustanovení § 1 zák. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.
    Trestní zákon zde fakticky konstruuje další povinnost , a to uspokojovat za úpadkové situace věřitele poměrně podle výše jejich pohledávek. V opačném případě, zejména tehdy, je-li některému z věřitelů zaplaceno na jeho pohledávku nápadně více způsobem, že to zmaří uspokojení ostatních věřitelů, jde o trestný čin.
    Je-li dlužníkem právnická osoba, je pachatelem pochopitelně ten, kdo za takovou osobou jedná. Musí však být dán úmysl zmařit uspokojení ostatních věřitelů, zákon zde nemá na mysli absolutně rovnoměrné uspokojování. Jistě by zmařilo uspokojení ostatních věřitelů účinněji, kdyby dlužník nezaplatil za energie a zastavil výrobu, než když dodavateli energie zaplatí více a výrobu udrží. Potíž obvykle bývá v prokázání subjektivní stránky, resp. ve vyvrácení obhajoby, spočívající v tom, že určitému věřiteli bylo zaplaceno více a dříve než jinému právě proto, aby nemuselo dojít k zastavení výroby a tím k naprostému zmaření naděje na další splátky jiným věřitelům.
    V praxi se stíhají jen nejnápadnější nepoměrné úhrady některému věřiteli.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy