§ 257

§ 257
Poškozování cizí věci

    (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

K § 257

    Jde o ustanovení, které chrání vlastníka před újmou, která vzniká zmenšením hodnoty jeho majetku v důsledku zničení nebo poškození. Vzhledem ke znění § 89 odst. 12 tr. zák. (viz poznámky k tomuto ustanovení ) se do škody započítávají i náklady na uvedení věci v předešlý stav nebo náklady na zmenšení škody.
    To je důležité zejména v případě požárů u věcí, jejichž hodnota jinak nedosahuje velkého rozsahu ( 5 000 000 Kč), nebo u vandalských jednání.
    Věcí může být i zvíře, takže úmyslné zastřelení psa může být posouzeno jako poškozování cizí věci, případně v souběhu s trestným činem týrání zvířat podle § 203. 
    V poslední době se množí pokusy uvedené případy aplikovat i na narušení archeologických nalezišť při investiční výstavbě, aplikace je však obtížná,neboť hodnota zničených věcí musí být jednak vyčíslitelná v penzích, jednak musí být známo, o jaké věci šlo, což je v případě neprozkoumaného naleziště sotva možné.Zdá se, že na tyto případy ustanovení o poškozování cizí věci aplikovat nelze, na rozdíl od případů, kdy investoři zboří cizí stavbu bez souhlasu vlastníka apod.
    Vzhledem k rostoucím škodám, způsobovaným tzv. drobnými požáry (stohů, kůlen atd.) byla trestní sazba u třetího odstavce zvýšena novelou č. 253/1997 Sb. z původních pět až na osm let odnětí svobody.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy