§ 257a

§ 257a
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací

    (1) Kdo získá přístup k nosiči informací a v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) takových informací neoprávněně užije,
b) informace zničí, poškodí, změní nebo učiní neupotřebitelnými, nebo
c) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného telekomunikačního zařízení,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo získá-li sobě nebo jinému značný prospěch.

    (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo získá-li sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu.

K § 257a

    Toto ustanovení bylo do trestního zákona zařazeno novelou z roku 1991. Novela č. 134/2002 nově upravila základní skutkovou podstatu tak, aby úmysl způsobit někomu škodu nebylo nutné prokazovat již v době přístupu k počítači. V praxi totiž jde o zneužití počítače, k němuž původně měl pachatel přístup zejména z pracovních důvodů. Tato novela také poskytuje ochranu "jiným telekomunikačním zařízením" , sloužícím pro přenos dat nebo jako přístup k internetu.
    Okruh vztahů, které se ustanovením chrání, je poněkud širší, než jak by vyplývalo z jeho systematického zařazení mezi majetkové trestné činy. Slouží k ochraně informací, uložených v paměti počítače (to lze dovodit ze znění odst. 1 písm. c). Nosičem informací obecně je jinak i kniha, magnetofonový pásek, CD disk atd., ochranu takových dat však zákonodárce na mysli neměl.
    Ustanovení dopadá především na ty případy, které souvisejí s nekalou soutěží, zejména zneužitím obchodního tajemství, kdy pachatel nedovoleně okopíruje "know how" firmy, např. seznamy zákazníků nebo vlastníků akcií, podílových listů apod., aby takových seznamů využil ve vlastní prospěch.
    Ustanovení však kryje i ty případy, kdy pachatel v úmyslu poškodit konkurenci taková data vymaže nebo zničí.
    Proto je možný jednočinný souběh s řadou dalších trestných činů zejména proti hospodářské kázni (např. zneužitím informací v obchodním styku podle § 128 dost. 1 nebo 2) nebo s trestným činem neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 tr. zák., nekalé soutěže a dalších. Je samozřejmě možný i souběh s trestným činem porušování autorských práv podle § 152 tr. zák. , jestliže informací získanou z počítače je právě samotný program. Viz též výklad k tomuto ustanovení.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy