§ 268

§ 268
Obcházení branné povinnosti

    (1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
    (2) Kdo se dopustí pletich v úmyslu
a) sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo
b) jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až dvě léta.

    (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

K § 268

    Rozsudek Nejvyššího soudu ČR (4 Tz 141/2000): "Trestného činu obcházení branné povinnosti podle § 268 odst. 2 písm. a) trestního zákona se dopouští ten, kdo se dopustí pletich v úmyslu sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, přičemž pod pojmem "dopustí se pletich" je třeba rozumět zejména podvodné jednání, kterým mají být kompetentní orgány uvedeny v omyl.
    Jde především o jednání, jímž pachatel předstírá neexistující skutečnosti anebo skutečnost zkresluje. Lze za ně také považovat nezákonné ovlivňování rozhodujících orgánů, např. podplácení. Ve všech případech se tudíž musí jednat o aktivní jednání takového pachatele. Ten se pak tohoto jednání musí dopustit v úmyslu vyhnout se, byť jen částečně, plnění branné povinnosti.
    Pod tento pojem rozhodně nelze podřadit neoznámení ukončení studia, coby důvodu pro zrušení odkladu základní služby, neboť takové nekonání samo o sobě nemá charakter podvodného jednání, či nezákonného ovlivňování orgánů vojenské správy, ve vztahu k plnění branné povinnosti a takové jednání je možno postihnout toliko jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů."


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy