Probační a mediační služba

Základní informace o  výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do pracovního poměru k Probační a mediační službě k 1.1.2001 a o podmínkách vzniku pracovního poměru

Zásady výběru uchazečů

Výběr uchazečů o přijetí do pracovního poměru k Probační a mediační službě (dále jen "PMS") k 1.1.2001 provádí Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti, jejíž obsah je stanoven ve vyhlášení výběrového řízení formou inzerátu zveřejněném ve vybraném denním tisku a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta nebo úředníka PMS jsou stanoveny v ustanovení § 6 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.

V žádosti je povinen uchazeč uvést:
1. příjmení, jméno a titul,
2. rodné číslo,
3. adresu trvalého, případně též přechodného, bydliště včetně PSČ a označení okresu,
4. adresu pro zasílání korespondence, je-li od adresy bydliště odlišná,
5. telefonní, faxové nebo e-mailové spojení,
6. údaj o řádně ukončeném vysokoškolském magisterském studijním programu společenskovědního zaměření (základní předpoklad pro budoucího výkonu funkce úředníka PMS) nebo o ukončeném středoškolském vzdělání společenskovědního zaměření (základní předpoklad pro výkon funkce asistenta PMS),
7. okres, v němž hodlá vykonávat probační a mediační činnost,
8. datum a vlastnoruční podpis.

K žádosti je uchazeč povinen připojit:
1. ověřený doklad o řádně ukončeném požadovaném vzdělání,
2. originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
3. potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci asistenta nebo úředníka PMS,
4. vlastnoručně podepsaný profesní životopis.

Žádost obsahující všechny požadované údaje a doloženou všemi požadovanými doklady je třeba doručit personálnímu odboru Ministerstva spravedlnosti nejpozději do 3.11. 2000. 

Výběrové řízení probíhá ve dnech 14. a 15.11. 2000 u krajských soudů.

Uchazeči, jejichž žádost byla doručena ve stanoveném termínu a obsahuje všechny stanovené náležitosti, budou o místě a datu konání výběrového řízení vyrozuměni.

Výběr probíhá ve třech etapách.

První etapa je zaměřena na posouzení úplnosti a obsahu doručené žádosti a její vyhodnocení.

Ve druhé etapě se posuzují předpoklady uchazeče pro přijetí prostřednictvím individuálního, strukturovaného pohovoru před komisí. Komise je složena ze zástupců Ministerstva spravedlnosti, Sdružení pro sociální práci v trestní justici a soudů a státních zastupitelství.

Výsledek tohoto pohovoru ve formě bodového hodnocení je kriteriem úspěšnosti ve výběrovém řízení. K úspěšnému absolvování výběrového řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 100 bodů.

Třetí etapa výběrového řízení spočívá v nabídce plánovaných volných míst u středisek PMS na příslušný kalendářní rok úspěšným uchazečům. Volná místa jsou obsazována podle údajů uchazeče uvedených v žádosti. S uchazeči jsou současně projednány konkrétní podmínky vzniku pracovního poměru.

Ministerstvo spravedlnosti si vyhrazuje právo nezařadit do výběrového řízení uchazeče, který
a) nedoručí žádost Ministerstvu spravedlnosti ve stanoveném termínu,
b) předloží žádost neúplnou nebo k ní nepřipojí všechny požadované doklady,
c) nesplní podmínku bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů),
d) není podle lékařské zprávy schopen zastávat funkci asistenta nebo úředníka PMS,

Pracovněprávní vztah
1. Úspěšný uchazeč je na základě pracovní smlouvy přijímán do pracovního poměru k 1.1. 2001 na funkci asistenta PMS.
2. Místem výkonu práce je středisko PMS v okrese, který uvedl uchazeč v žádosti o účast ve výběrovém řízení. Výjimečně lze dohodnout jako místo výkonu práce jiné středisko na základě jednání o určení místa výkonu práce v nabídkovém řízení.
3. Zaměstnavatelem je Probační a mediační služba.
4. Z přijatých asistentů vybírá zaměstnavatel vhodné kandidáty, kteří splňují podmínky stanovené zákonem, pro absolvování odborné přípravy a složení odborné zkoušky nezbytné pro výkon funkce úředníka PMS.
5. Pracovněprávní vztahy asistentů a úředníků PMS se řídí zákoníkem práce s výjimkou zvláštní úpravy podle zákona o PMS.
6. Platové zařazení asistentů a úředníků PMS se řídí zákonem č. 143/1992 Sb. a nařízením vlády č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.10.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.10.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) ministerstvo spravedlnosti

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy