Neznalost práva neomlouvá?

Právní předpis by měl být výsledkem rozhodnutí veřejné moci po záměrné činnosti nazývané legislativním procesem. Alespoň v kontinentálním právu by tak být mělo.

V poslední době však dochází u mnoha právních předpisů krátce po nabytí účinnosti, na základě neschopnosti mnohých pochopit a aplikovat některá ustanovení, k tlaku formou médií na tvůrce a ten provádí změny, zrušení, doplnění, leckdy nedůvodná.

To, že se návrhy musí zákonodárný sbor zabývat jen v případě že pochází od člena zákonodárného sboru, či skupiny členů, Senátu, zastupitelstva vyššího územně samosprávného celku, či vlády, že musí mít jistou formu, je s ohledem na subjektivně intersubjektivní povahu vyjmenovaných členů jedním z důvodů neustálých změn a možná i nutností zamyšlení nad zdokonalením systému tvorby.

Právní předpisy, i ty dobře zpracované jsou po zásahu populistic kých, snad jen předvolebních, půtek přetvořeny do těžko akcepto vatelných, nevymahatelných, leckdy Ústavě a Zákl. listině odporu jících norem, nemající ani informační charakter.

Nelze se pak podivovat, když renomovaný právník veřejně, účelově zpochybní snahu o dodržování zákona a přikloní se k suprapozitivizmu, ale spíše triálnímu, kdy tre je hlas zájmové skupiny.

Vzniká otázka, zda inklinace k přirozenému právu vychází z  hypertvorby nedobrých předpisů, kdy se ani soudy, právníci neorientují, natož normální občan bez právnického vzdělání. Rozsah právních norem je natolik obludný, že princip ,,Ignorantia iuris non excusant,, je dobrý pro dobu kdy platilo ,,Nejzkaženější stát je ten, který je řízen mnoha zákony,, ale dnes spíš vyjadřující cosi o bití psa holí.

Nastíněná problematika je na širokou diskusi všech komu záleží na morálních hodnotách a hledání východisek. Já osobně východisko nevidím v návratu do 18. a 19. století kdy Motesquien ve své knize ,,Duch zákona,, a později Dernburg předdefinoval stav kterým bychom se myslím ubírat neměli, ,,Tento vnitřní řád věcí se nazývá Natur der Suche. O něho se musí opřít každý myslící právník, když chybí pozitivní norma, nebo je nedostatečná a nejasná,,.


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.2.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.2.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) René Szabo
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy