Trestní soudní řízení v USA

Každý má ústavní právo být v trestním soudním řízení zastupován právníkem. Nemůže li si ho najmout, bude mu jmenován.

Na konci řízení může žádat o částečné, nebo úplné zproštění úhrady nákladů zastupování, dle svých možností tyto hradit.

Kdo je obviněn ze zločinu s trestní sazbou nad šest měsíců výkonu trestu vězením, má právo na veřejný proces před po rotou. Do rozhodnutí dvanácti nezaujatých porotců o vině, je přísně dodržována presumce neviny.

Zastupující právník vybírá porotu při rozsáhlém rozhovoru s potencionálními porotci tak, aby v porotě zasedli ti nejlepší pro souzeného. Tento výběr je považován za rozhodující, svěd čící o právnické dovednosti.

Je ústavní právo, každého svědka prokurátora (žalobce) podrobit konfrontačnímu výslechu. Nelze přijmout písemné prohlášení jako svědectví. Svědek může být zpochybněn pro zaujatost, lhářství, lhaní, nedůvěryhodnost, v jistých případech lze dosáhnout zamítnutí takového svědectví.

Obžalovaný má právo nevypovídat, jedná se o jeho vlastní rozhodnutí, nikdo ho nesmí k výpověďi nutit, ani upozornit porotu k přihlédnutí k této skutečnosti při rozhodování o vi ně. Dojde li přesto k tomuto excesu, je nutné zahájit nové soudní řízení. Právník nese odpovědnost za dodržování ústav ních práv obžalovaného. Při jejich porušení by měl umět zasta vit nejen prokuratora, ale i soudce. V kodexu výkonu právnické profese je zdůrazněna elegance a odvaha provedení tohoto úkonu.

Obžalovaný má právo určovat své svědky, tito jsou soudem předvoláváni soudní obsílkou k řízení. Je nezbytné, aby právník předvolával též odborníky k předmětu projednávaného případu k podání vysvětlení porotcům, tito jsou ve většině laici. Dobře vybraná protiváha v expertních svědectvích dokáže zvrátit mí nění porotců ve svědectví svědků prokurátora.

Obžalovaný ze zločinu má právo být během řízení propuštěn na kauci. Je nutná záruka bezpečnosti a garance účasti, případně další podmínky určené soudem.

Obviněný má právo na kauci vždy, mimo případů jasných, silných důkazů viny o spáchání hrdelního zločinu, těžkého zlo- činu při poskytnutí kauce u soudních projednávání předchozího těžkého zločinu, spáchání těžkého zločinu ve zkušebním období nebo v záruce čestným prohlášením.

Lze přijmout kauci od osoby s vlastní kaucí. V souborové kauci se posuzují tyto kriteria: finanční podmínky obžalovaného, adresa obviněného, zaměstnání a jeho adresa, zaměstnavatel, rodinná si tuace, trestní rejstřík.

Kauce je přijímána v hotovosti, nebo tzv. záruční listinou. Ten kdo poskytuje písemnou záruku, musí mít společenskou prestiž výši kauce krytou volnými finančními prostředky. Při rozhodování soud přihlíží k místu pobytu pro zajitění účasti u soudního řízení. Proto byl přijat systém ručitelů, tito přebírají záruky účasti v případech bydliště obviněných a obžalovaných v jiných státech.

René Szabo - Doctor of Jurisprudence and Philosophy in Public Administration rene.szabo@justice.com


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) René Szabo

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy