Co přinese novela trestního řádu?

Základním cílem novely trestního řádu je zrychlit a zjednodušit trestní řízení tak, aby bylo dosaženo lepší vymahatelnosti práva.

Věc: zpráva z tiskové konference ministra spravedlnosti ČR Jaroslava Bureše k novele trestního řádu

Praha - Minulý pátek byla v poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR drtivou většinou hlasů schválena novela trestního řádu. Nyní ji čeká projednávání ve výborech a plénu Senátu a bude-li i zde schválena, ještě podpis prezidenta republiky. Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že v účinnost vstoupí 1. ledna 2002. 

Podle ministra spravedlnosti ČR Jaroslava Bureše je základním cílem novely zrychlit a zjednodušit trestní řízení tak, aby bylo dosaženo lepší vymahatelnosti práva.

Zrychlení soudního řízení nad pachateli bagatelních deliktů by mělo přinést zejména zjednodušení přípravného řízení. Zkrácené řízení bude moci soud provést u trestného činu, jehož horní hranice trestní sazby nepřevýší tři roky. Státní zástupci budou mít 48 hodina na to, aby se rozhodli, zda pachatele postaví před soud a navrhnou potrestání, zda šetření zastaví či navrhnou vazbu. Novela trestního řádu by měla uvolnit ruce policii, aby se mohla více a efektivněji věnovat závažnější trestné činnosti, zvláště v oblasti hospodářské a bankovní kriminality. U méně závažných trestných činů, které řeší převážně okresní soudy, se výrazně posílí řízení v rámci hlavního líčení. "Důkazy se budou zásadně provádět originálně až před soudem. Odbourá se tím duplicitní a zdlouhavé přípravné řízení a zbytečné nepříjemné zatěžování občanů, hlavně poškozených, jejich opakovaným předvoláváním k výslechům," domnívá se ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš.

S novelou trestního řádu se výrazně posiluje role státních zástupců. Ti již nebudou jen čekat na úkony vyšetřovatelů, ale naopak sami budou dávat policii kvalifikované pokyny, budou přítomni provádění klíčových důkazů a po celou dobu přípravného řízení budou mít průběžné informace o stavu věci.

Proti rozhodnutí státních zástupců o eventuálním zastavení trestního stíhání si bude moci poškozený podat stížnost, což výrazně posiluje jeho práva. Rozšiřuje se i počet trestných činů, za které je pachatel stíhán jen se souhlasem poškozeného. Poškozený bude mít zákona zajištěné právo na kvalifikované zastoupení v trestním řízení (zmocněnce - tedy advokáta), a to i tehdy, nemůže-li si ho ze sociálních důvodů dovolit zaplatit. Služby advokátů v těchto případech totiž bude zálohově proplácet stát a sám zpětně vymáhat po pachateli trestného činu.

Pachatel bude mít nově možnost dovolání proti pravomocnému rozsudku soudu, dosud mohla být v jeho prospěch podána pouze stížnost ministra spravedlnosti pro porušení zákona.

Novela trestního řádu významně ovlivní i režim vazebního řízení. Podstatně se rozšíří kompetence Probační a mediační služby. Díky její aktivnější roli, bude možné častěji využívat podmíněného zastavení stíhání, podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění z výkonu trestu. Postupně by měla i společnost býti přesvědčena, že ne vždy je tím nejlepším řešením pachatele i bagatelního trestného činu trestat odnětím svobody. "Novela trestního řádu přináší změnu filosofie. Soudce si nyní bude muset nejprve položit otázku, zda je vůbec nutné uložit jiný trest než veřejně prospěšné práce, a teprve, když si odpoví, že ne, uvažovat o jiném trestu," tvrdí ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš. Podstatně se rozšíří okruh právnických osob, u nichž bude možné veřejně prospěšné práce odpracovat. Kromě obcí to bude rovněž stát, ale také charitativní, sociální a vědecké organizace. Pro ty všechny by nemělo být zatěžující a komplikované poskytovat příležitost pro veřejně prospěšné práce, neboť kontrolovat jejich průběh a organizovat je, bude napříště povinnost Probační a mediační služby. Ve vězení by tak do budoucna měli zůstávat jen pachatelé závažné trestné činnosti s dlouhými tresty odnětí svobody. Nyní ve vězeních až 80 % odsouzených tvoří ti, u nichž to není ani efektivní - pachatelé s tresty odnětí svobody do dvou let.

Aktuální přeplněnost českých věznic klesla oproti loňsku o 10 %, v některých regionech je dokonce už jen 70procentní.

U případů trestné činnosti se sazbou odnětí svobody do pěti let (např. ublížení na zdraví, krádež, pomluvy, neposkytnutí pomoci, lichva, zpronevěra, podvod, poškozování cizí věci aj. bude rovněž možné trestní stíhání ještě před soudním projednáváním nahradit dohodou mezi pachatelem a poškozeným o finančním narovnání. Takovou dohodu bude pomáhat uzavírat Probační a mediační služba a schvalovat ji bude státní zástupce. Pachatel bude povinen nejen nahradit škodu poškozenému, ale rovněž určitou finanční částku věnovat na veřejně prospěné účely, do fondu pomoci obětem, který je ustanoven při ministerstvu spravedlnosti. Z něho bude do budoucna možno bez zatížení státního rozpočtu vyplácet paušálně finanční pomoc obětem trestné činnosti, a to až do výše 150 tisíc oproti současným 60 tisícům Kč.

Vstoupí-li novela trestního řádu v platnost, budou zrušeny Úřady vyšetřování a vznikne nová sjednocená Služba kriminální policie a vyšetřování jako jediný policejní orgán, který bude pracovat pod zásadním dozorem státního zastupitelství.


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.6.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 1.6.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) ministerstvo spravedlnosti

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy