Je šíření pornografie po Internetu trestné?

Poslední dobou je na  českém Internetu (zejména pak na serveru LUPA.cz) stále častěji diskutována otázka případné právní odpovědnosti (zejména pak trestněprávní) za šíření pornografie prostřesdnictvím této jedinečné počítačové sítě. Z řady diskusních příspěvků k těmto materiálům pak vyplývá, že většině zúčastněných není jasné co to pornografie (alespoň v právním smyslu) vlastně je, případně jaké její formy jsou již právně postižitelné a jaké nikoliv. Článek si tedy klade za cíl částečně ozřejmit problematiku výkladu § 205 trestního zákona, resp. pojmu pornografie. Článek se nezýbývá dalšímy (byť možná zajímavějšími) aspekty šíření pornografie na Internetu.

Je nesporné, že na Internetu dochází v souvislosti ze zveřejňováním obsahu jednotlivých stránek k řešení řady právně velmi problematických otázek (např. otázka určení rozhodného práva, problematika dokazování, apod.), které jsou dány především řadou zvláštností tohoto média. Pokud se  však zaměříme pouze na problematikou šíření informací různého druhu v rámci tohoto (případně i jiného) média, zjistíme, že jde o podstatně méně komplikovanou oblast než by se na první pohled mohlo zdát. Prostřednictvím Internetu lze nepochybně spáchat mnoho trestných činů, jejichž skutková podstata spočívá zejména v šíření určitých (zákonem reprobovaných) informací (např. Šíření toxikomanie dle § 188a trestního zákona (dále jen TrZ), Šíření poplašné zprávy dle § 199 a násl. TrZ apod.). S jistou nadsázkou lze ale obhájit i tvrzení, že takto lze spáchat např. i řadu dalších trestných činů, u nichž by toto čekal asi jen málokdo (např. Šíření nakažlivé choroby dle § 189 a násl. TrZ, Ublížení na zdraví dle § 221 a násl. TrZ apod.). V tomto směru se pak právní kvalifikace trestného jednání spáchaného přímo prostřednictvím Internetu nemusí příliš lišit od jednání spáchaného prostřednictvím jiných médií (např. tisku či televize) a lze tedy bez větších problémů vycházet z řady již existujících soudních rozhodnutí a  dalších názorů. Toto však nelze již říci o řadě právních otázek spojených s  Internetem (jako např. problematika odpovědnosti poskytovatelů volného prostoru za cizí obsah apod. - viz. můj článek zde).

Jednání, které je na Lupě často (z právního hlediska nepříliš přesně) označováno jako šíření pornografie, je v našem právním řádu postihováno zejména § 205 TrZ (Ohrožování mravnosti). Tento paragraf obsahuje dva odstavce, kde první sankcionuje uvádění do oběhu, šíření, veřejné zpřístupňování, výrobu či dovoz určité formy pornografických děl (nikoli tedy všech těchto děl). Druhý odstavec pak zakazuje (sankcionuje) nabízení, přenechávání či zpřístupňování jakýchkoli pornografických děl (ať již písemných, nosičů zvuku nebo obrazu nebo zobrazení) osobám mladším osmnácti let (celý tento paragraf je uveden na konci tohoto článku, pozn. autor).

Klíčovým pojmem tohoto trestného činu je pojem "pornografické dílo", který není žádným naším zákonem ani jiným právním předpisem definován. Teorie i praxe se ovšem shodují, že za pornografické dílo se bude považovat takové dílo, jehož jediným účelem je vyvolat (zvyšovat) sexuální vzrušení. Samotné zobrazení nahého lidského těla není pornografie. O pornografickém charakteru pak musí rozhodovat obsah celého díla, tedy objektivní celková tendence, nikoli výseč, úryvek, tedy část celku. V tomto směru tedy nepochybně nepostačuje hodnotit pouhou jednu kapitolu knihy (případně část fotografie), ale je třeba hodnotit celkový obsah zařazený do kontextu takovéhoto díla. Nepochybně bude také záležet na povaze díla a způsobu jeho použití. Předměty určené k vědeckým, uměleckým, osvětovým cílům nelze považovat za pornografická díla (např. schématické znázornění pohlavního ústrojí pro výukové účely).

Ve smyslu prvního odstavce tohoto paragrafu navíc samotné splnění požadavku na pornografické dílo k trestnosti nestačí. Zde se požaduje, aby se v pornografických dílech projevovala neúcta k člověku a násilí nebo některé, demonstrativně vyjmenované, podoby pornografie (např. díla, která zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky). Samotné zveřejňování pornografických děl (bez dalšího) trestné není (viz. odst.1). S ohledem na skutečnost, že ve většině případů však mají na Internetové stránky obsahující pornografická díla přístup i osoby mladší osmnácti let, lze se domnívat, že nemá valný význam toto rozlišovat (samozřejmě s výjimkou stránek, na které je těmto osobám efektivně omezen přístup). Nepochybně to však bude mít vliv na nebezpečnost tohoto trestného činu pro společnost a tudíž i na samotnou sankci, případně na prokazování úmyslu (nejde totiž o nedbalostní delikt).

_______________________________________________

§ 205 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon)

Ohrožování mravnosti

(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, v nichž se projevuje neúcta k člověku a  násilí, nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo je na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

_______________________________________________

V článku bylo z velké části čerpáno z následující literatury:

Sovák, Jelínek, Trestní zákon a trestní řád - 15. vydání, Linde, 2001, ISBN: 80-7201-286-X

Novotný a kol., Trestní právo hmotné (Zvláštní část), Codex, 2001


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.9.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.9.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy