§ 152

§ 152
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

    (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

K § 152

    Skutková podstata tohoto trestného činu je, jako většina skutkových podstat v oblasti tzv. hospodářského trestního práva, normou blanketní. To znamená, že její obsah je vymezen jinými odvětvími práva, v našem případě právem autorským.
    To upravuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. Tímto zákonem také bylo novelizováno ustanovení § 152 do současné podoby.
    Rozebereme-li si jednotlivé znaky skutkové podstaty, je třeba především uvést, že tento trestný čin je činem s tzv. obecným subjektem, může se ho dopustit každý 1 . Nedá se tedy odpovědnost za případné spáchání takového činu uvnitř právnické osoby přenášet na osobu, která za právnickou osobu jedná, jak u deliktů s tzv. speciálním subjektem umožňuje ustanovení § 90 odst. 2 tr. zák. 2
    Neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv je takový zásah, který autorský zákon za neoprávněný považuje, tam, kde je zásah povolen, nemůže jít o trestný čin pro nedostatek protiprávnosti jednání.
    Důležitou novinkou jako předmětem ochrany jsou databáze. Důvodová zpráva k autorskému zákonu k tomu uvádí: "Samostatným předmětem práva autorského je dílo souborné (odst. 5 ), kde dochází k tvůrčí činnosti právě při výběru nebo uspořádání celku jeho pořadatelem. Je pak nerozhodné zda při této tvůrčí činnosti dochází k výběru a řazení děl ve smyslu tohoto zákona, nebo jiných informací nebo skutečností, které podmínku díla ve smyslu tohoto zákona nesplňují. Za této situace může být považována za souborné dílo i databáze, obsahující výlučně jen určitá fakta, která jednotlivě nevykazují náležitosti díla ve smyslu práva autorského. Tvorba souborných děl se bude v praxi často vyskytovat v pracovněprávním vztahu pořadatele, na jehož podkladě bude práva k souboru vykonávat zaměstnavatel. Pokud budou do souboru zařazena autorská díla, je samozřejmé, že k jejich zařazení do souboru musí vyslovit jejich autoři předchozí svolení. I po zařazení díla do souboru zachovává se právo takového autora nakládat se svým dílem samostatně."
    Právě databáze, shromážděné na základě určitého klíče, mají v obchodním světě značnou cenu. Většinou jsou shromažďovány firmami, ať už marketingovými nebo jinými a z pohledu autorského zákona jsou zaměstnaneckým dílem podle § 58 autorského zákona.

    Svou formou je trestný čin porušování autorského práva , práv souvisejících s právem autorským a práv k databází tzv. předčasně dokonaným deliktem nebo ohrožovacím deliktem.
    Nemusí totiž dojít k žádnému následku, například zhotovení nepovolených rozmnoženin díla jinak než pro vlastní potřebu je svou formou přípravou k jejich další distribuci a prodeji, pachatel si tím vytváří prostředky k dalšímu svému jednání. S ohledem na znění autorského zákona však již toto zhotovení rozmnoženin je dokonaným trestným činem podle § 152 tr. zák.
    Tak rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Tz 51/2001 3 uvádí: "Neoprávněným zásahem do práv výrobců zvukových záznamů bylo podle § 152 odst. 1 TrZ ve znění účinném do 30.11.2000 (avšak i v současném znění, pozn.J.T.) již samotné pořízení rozmnoženin zvukového záznamu bez svolení výrobce, jestliže tyto rozmnoženiny měly jiný cíl než vlastní osobní potřebu zhotovitele rozmnoženin, aniž bylo nutné, aby tyto rozmnoženiny byly distribuovány."
    Pokud jde o okolnosti, podmiňující použití vyšší trestní sazby, značným prospěchem je částka 500 000 Kč (§ 89 odst. 11). Při prodeji pirátských děl se však prospěch určuje nejen rozdílem mezi náklady pachatele na pořízení a distribuci ilegálního zboží a jeho tržbou, ale i rozdílem mezi tím, kolik by musel vynaložit na nákup řádně pořízených děl a kolik skutečně vynaložil.Pokud jde o značný rozsah, je finanční vyjádření objemu pirátského zboží jen jedním z kritérií, nemusí dosahovat objemu v uvedené výši, jestliže dosah jednání je v jiných směrech značný.

    Podrobně k tomu judikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí 3 Tz 131/98:
    Pod pojem "značný prospěch" u trestného činu porušování autorského práva podle § 152 odst. 2 písm. a) tr. zák. je nutno v materiálním smyslu podřadit tzv. čistý prospěch pachatele, jenž představuje částka ve výši nejméně stonásobku nejnižší měsíční mzdy, tj. 200 000 Kč, ve smyslu § 89 odst. 11 tr. zák. (Dnes 500 000 Kč, pozn.J.T.) Proto je nutno především zjišťovat za jakou (minimální) cenu by uvedená díla, která jsou předmětem ochrany, mohla být v inkriminovaném období získána pro daný účel od oprávněných distributorů. Tato úhrnná částka, která ve skutečnosti není zaplacena, by pak představovala (po odečtení nákladů na uvedení děl do oběhu) výši prospěchu pachatele.
    K tomu je třeba uvést, že pojem "značný prospěch" nelze ztotožňovat se způsobenou škodou, tj. s finanční ztrátou, která byla způsobena nositelům autorských práv, jež není znakem ustanovení § 152 odst. 2 tr. zák.
    Pojem "značný rozsah" dle § 152 odst. 2 písm. b) tr. zák., je třeba, s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, vykládat zejména k rozsahu a závažnosti neoprávněného nakládání s díly, které jsou předmětem ochrany práva autorského. O "značný rozsah" půjde zpravidla tehdy, bude-li se jednat o opakovanou a déle trvající trestnou činnost, kdy je nutno zvážit např. délku období, po něž byla díla neoprávněně uváděna a s tím spojenou délku vysílacího času, velikost oblasti, v níž k neoprávněnému uvádění děl došlo, počet diváků atd. Při posuzování rozsahu porušení autorských práv měl být zjištěn a vzat v úvahu i počet subjektů, jichž se toto porušení týká.

1 Pavel Šámal, Trestní odpovědnost osob jednajících za právnickou osobu, Právní rádce 9/1996, str. 16 zpět
2 Blíže k tomu viz Král, Teryngel, K poslední novelizaci trestního zákona v roce 1997, Trestní právo 1/1998, zvláštní příloha zpět
3 Právní rozhledy 8/2001, str. 400 zpět


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy