§ 189, § 190

Šíření nakažlivé choroby

§ 189

    Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

§ 190

    Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

K § 189, § 190

    Co je nakažlivá choroba, stanoví na základě zmocnění, uvedeného v ustanovení § 195 svým nařízením vláda. V konkrétním případě stále platí vyhláška č. 104/1987 Sb., vydaná ministerstvem spravedlnosti, jejíž příloha uvádí seznam nakažlivých lidských chorob. 1
    Postup pro lékaře a zdravotnické pracovníky stanoví zákon č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zejména je v něm zakotvena povinnost výskyt takové choroby oznámit hygienikovi a řídit se jeho pokyny. Zákon zejména zakotvuje v ustanovení § 65 dát osobu podezřelou z infekce do karantény nebo částečně omezit její pohyb a kontakty.
    V současných podmínkách jde u nás nejčastěji o výskyt plicní TBC a skutečně také došlo již k zahájení trestního stíhání pro trestný čin šíření nakažlivé choroby z nedbalosti, podle § 190 u lékařky, která neprovedla příslušná opatření a nechala odejít cizince, u něhož bylo zjevné podezření na TBC a který o několik týdnů později na tuto chorobu.
    Způsobení nebo zvýšení nebezpečí je obvykle následkem porušení povinností, stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy k němu, případně nedbání již vydaných konkrétních pokynů hygieniků na základě tohoto zákona.
    Zavlečením se rozumí vyvolání nebezpečí vzniku hromadné infekce na místě, kde se dosud nevyskytovala, zatímco rozšířením se rozumí vznik epidemie tam, kde se nemoc sice již vyskytovala, ale ne v epidemickém měřítku.

1 Nemoci, které se považuji za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona:
1. AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně jeho nosičství
2. amébová úplavice (Amoebiasis)
3. botulismus
4. brucelóza
5. dávivý kašel
6. cholera asijská
7. hemorhagické horečky:
  a) epidemická hemorhagická horečka (Nephrosonephritis haemorhagica)
  b) jiné hemorhagické horečky včetně horečky vyvolané virem Marburg a Ebola
8. horečka Lassa
9. legionelóza
10. meningokoková meningitida
11. mor (Pestis)
12. neštovice (variola vera) včetně alastrimu
13. ornitóza a psitakóza
14. otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou
15. paratyfy (A, B, C)
16. plynatá sněť
17. přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)
18. salmonelózy
19. spála
20. sněť slezinná (Antrax)
21. tetanus
22. trachom
23. trichinóza
24. trichofycie všech typů
25. tuberkulóza plicní a mimoplicní
26. tularemie
27. tyf břišní (Typhus abdominalis)
28. typ skvrnitý
29. úplavice bacilární (Dysenteria)
30. virový zánět jater typu A
31. virový zánět jater typu B
32. virový zánět jater blíže nespecifikován
33. vozhřivka (Malleus)
34. vzteklina
35. záškrt (Difteria)
36. žlutá zimnice (Febris flava) zpět


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy