§ 193, § 194

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami

§ 193

    (1) Kdo má na prodej, nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž použití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt.

§ 194

    Kdo má na prodej, nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

K § 193, § 194

    Jde o speciální ustanovení, chránící spotřebitele nad rámec zákona o ochraně spotřebitele (srov. § 121 a poznámky k němu).
    Trestní odpovědnost za tyto trestné činy byla rozšířena už novelou č. 290/1993 , V komentáři k této novele v roce 1993 (Novely trestních předpisů a oblast podnikání, Právní rádce 2/294, str. 38) jsem uváděl, že "jako reakce na epidemie salmonelózy a další z vadných ryb a dalších produktů přichází zpřísnění, resp. rozšíření okruhu trestní odpovědnosti u ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami podle § 193 a § 194 tr. zák. Až dosud šlo o odpovědnost toho, kdo měl na prodej, vyrobil nebo sobě anebo jinému opatřil potraviny nebo jiné předměty nebezpečné lidskému zdraví, a to úmyslně (§ 193) nebo z nedbalosti (§ 194). Novela okruh rozšiřuje o to, že předměty má pachatel na prodej nebo pro tento účel. Znamená to, že závadné potraviny nemusí být určeny k přímému prodeji, mohou být teprve skladovány, ještě nemusí být ani vystaveny nebo nabídnuty, postačí, jestliže kontrola v tomto okamžiku zjistí jejich závadnost, a podmínky trestní odpovědnosti jsou (za splnění dalších předpokladů) naplněny."
    Jinými předměty se rozumí zejména též léky. Nebezpečnost pro lidské zdraví pak je nutno posuzovat v souvislosti s obvyklým účelem požití, není tedy možné stíhat lékárníka za to, že někdo požil lék v rozporu s doporučenou dávkou. Postih by přicházel v úvahu zejména za prodej léků s prošlou dobou životnosti, která mění účinky léků apod. Postih podle uvedených ustanovení by přicházel v úvahu také tehdy, kdyby byla porušena povinnost stanovená v § 52 zák. č. 79/1997,o léčivech, tedy povinnost ohlásit podezření ze závady léčivého přípravku a zastavit prodej předmětné šarže. 1
    V praxi se ovšem vyskytuje postih především za výrobu a prodej závadných potravin, zejména zmrzliny nebo salátů, jejichž požití způsobuje epidemie salmonelózy.

1 Příslušná povinnost podle zákona zní: V případě podezření ze závady v jakosti léčivého přípravku jsou osoby vydávající léčivé přípravky podle § 48 odst. 3 nebo osoby uvedené v § 48 odst. 6 nebo osoby poskytující zdravotní péči či veterinární péči (§ 3 odst. 7 a 8) povinny neprodleně Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jde-li o humánní léčivý přípravek, anebo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčivý přípravek,
a) oznámit tuto skutečnost,
b) zaslat vzorek tohoto léčivého přípravku, pokud je k dispozici;
tato povinnost se nevztahuje na transfúzní přípravky.
Do konečného rozhodnutí příslušného ústavu nesmějí být léčivé přípravky téže šarže vydávány ani aplikovány. zpět


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy