Bezmoc práva

Všichni cítíme, že se společností se cosi děje a jsou mnozí, kteří jeví snahu toto dění nějakým způsobem ovlivňovat.

By vyzván k účasti na této diskusi, pokusím se o úvahu na téma meze a možnosti právní regulace společenských vztahů. Jde totiž o to, že právo a právní regulace se v současné době fetišizují, dochází k hypetrofii právní regulace na jedné straně, na druhé straně stát není schopen právo účinně vynutit. Při pohledu na výkony našeho parlamentu by se zdálo, že je to pouze naše specifika, ale jak si ukážeme, není tomu tak.

Za této situace existuje stále větší tlak na to, aby se regulativem společenských vztahů stalo právo trestní, které je přece krajní měrou státního donucení, na orgány činné v trestním řízení se přenášejí úkoly, které mají plnit jiné státní orgány nebo je mají plnit soukromé subjekty. Typickou ukázkou takového přístupu je zavedení trestnosti neplacení pojistného za zaměstnance.

Příčinami neplacení jsou špatně nastavené parametry tohoto pojištění, ekonomické reformy vůbec a nemožnost exekvovat účinně majetek dlužníka.

Namísto odstranění těchto faktorů byla zavedena trestnost v naději, že problém tím bude vyřešen.

Působím v legislativě již od dob předrevolučních. Tehdy bylo nutné - a bohužel i možnější - čelit úvahám typu: "Soudruzi máme problém, vymyslete skutkovou podstatu, někoho zavřeme a problém zmizí. Nikdy nezmizel.

Tento přístup přetrvává (viz poslanec Severa)

V klasické společnosti vynucovala vhodné chování pyramida sankcí, jejíž základnu tvořily morální sankce neformálních skupin, sousedství, občiny, rodiny.

Teprve pak nastupovalo právo, a to nejprve prostředky mírnějšími - náhradou škody, možností vymoci dluh. Teprve na špičce pyramidy trestní sankce.

Dnes je tato pyramida obrácena na špičku, je tendence uplatňovat především sankce trestní.

Právo se snaží vstupovat do sfér, dříve vyhrazených ideologii nebo morálce.

V Lidových novinách předminulou sobotu byla otištěna informace o tom, že němečtí Zelení chtějí iniciovat zákon o tom, že manželé se musí dělit napůl o domácí práce. Jak bude nebo může být takový zákon prosazován? Má mít proklamativní charakter?

Neznám odpověď.

Ale není třeba choti tak daleko. Antikomunistický zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a boji proti němu předpisuje zákonem, jak hodnotit historii.

Novela občanského soudního řádu obsahovala a možná dosud obsahuje ustanovení o tom, že sexuální nebo rasová diskriminace na pracovišti spočívající v obtěžování nebo šikaně je vyvratitelnou právní domněnkou. Vyvracet musí ten, kdo je nařčen - a přitom každému právníkovi je známo, že negativní důkaz nelze vést.

Proč právo, v období, kdy národní stát ztrácí svůj sílu v důsledku postupující globalizace, takto rozšiřuje svou působnost?

Je to patrně tím, že se něco stalo se společností i s lidmi, alespoň se společností, patřící k tomu typu západní civilizace, k němuž chceme patřit i my.

Stručně řečeno - tato společnost je založena na růstu materiální spotřeby, postrádá jinou ideu, než že posláním člověka je být blažený a to lze zajistit tím, že bude spotřebovávat stále víc věcí, stále víc a stále tvrdších zážitků a budou se pro něj vymýšlet potřeby nové, pokud ty stávající již uspokojil.

Dovolte, abych citoval myšlenky o právu, které napsal neprávník Winfried M. Bauer v knize Tyranie blahobytu. Str. 63, str. 73.

Je příznačné, že tuto knihu jsem koupil jako zlevněnou - takové věci nikdo nechce číst.

Doložili jsme si - a můžeme doložit na příkladech dalších - že existuje snaha nahrazovat právní normou normy jiné, aniž by byla splněna základní podmínka fungování práva, totiž vynutitelnost takové normy, můžeme konstatovat, že se tím oslabuje autorita práva jako celku.

K tomu u nás samozřejmě přispívá extrémně nízká autorita a kompetentnost státního aparátu.

Jestliže máme dnes večer diskutovat o právu, aniž by všichni diskutující byli právníky, pak mám za to, že z tohoto expozé vyplývá několik otázek, na které bychom se měli pokusit hledat odpověď:

Může a má právo nahrazovat chybějící morálku a ideologii?

Může být morálka a ideologie nahrazena jinak? Jinými slovy - nejde o důkaz bezmoci a pragmatismu, tím, že elity sahají po již hotovém normativním systému, právu, aby jím ucpaly skuliny rozpadající se společenské integrity?

Jde o trvalejší jev? Dá se mu nějak zabránit?

V užším záběru pak zbývají otázky, zda může a má jedno odvětví práva, trestní, suplovat nedostatky odvětví jiných. Jaká má být míra státního donucení a jak rozsáhlá má být oblast trestního bezpráví?


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.2.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jiří Teryngel
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy