Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství.

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERESTVA SPRAVEDLNOSTI ČR

Vláda se otázkami vězeňství zabývá soustavně. Každoročně projednává zprávu o plnění systémových opatření v této oblasti a další materiály k této problematice. Postupně schválila řadu úkolů směřujících k vytvoření příznivějších podmínek pro realizaci Koncepce rozvoje vězeňství v České republice a k postupnému naplňování cílů reformy vězeňství a trestní politiky.

Zaměřila se zejména na systémový rozvoj v oblasti financování a personálního zabezpečení práce Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), programování investic v rámci střednědobého a dlouhodobého výhledu, stanovení priorit v oblasti moderních evropských trendů, směřujících ke snížení počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody, zejména otevřením možností širšího uplatňování alternativních sankcí a odklonů v trestním řízení. Legislativní opatření iniciovaná vládou a postupně uváděná do praxe pomáhají naplňováním regenerační trestní politiky řešit problematiku vězeňství.

Současně tato usnesení podporují rozvoj moderních institutů, směřujících k provádění výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby na úrovni srovnatelné se západoevropskými standardy v oblasti diferencovaného zacházení s vězni, s akcentem na zaměstnávání a vzdělávání vězňů. Vláda podporuje v tomto smyslu také respektování lidské důstojnosti obviněných a odsouzených, jež otevírá odstupňovaně možnost preventivních a léčebných přístupů, včetně eventuality terapeutických přístupů v případech, kdy lze považovat za perspektivní léčebný efekt drogových závislostí nebo psychických poruch. Účinnost a celospolečenský prospěch eliminace kriminogenních jevů a prevence byl zvažován se zřetelem na rozpočtové možnosti státu.

Dosavadní výsledky nelze navzdory správnému zaměření systematicky realizovaných cílů považovat za uspokojivé. Přetrvávají nadále dlouhodobé problémy, z nichž hlavní jsou:

- vysoký počet vězňů (210 vězňů na 100 tis. obyvatel k 30.6. 2001),
- nedostatečná ubytovací kapacita i při přepočtu 3,5 m2 na vězněného ,
- nevyhovující hygienické i sociální poměry ve věznicích a vazebních věznicích, plynoucí též z kolektivního způsobu ubytování,
- nízká zaměstnanost odsouzených,
- nedostatek odborně a morálně dobře připravených (a finančně motivovaných) příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby
- dlouhodobé podfinancování potřeb Vězeňské služby.

Sporé využívání odklonů v trestním řízení a alternativních trestů včetně neúměrně dlouhé doby trvání vazebního trestního řízení nadále signalizují, že pozitivní změny v trestní politice se do praxe prosazují zdlouhavě a nikoli bez obtíží.

na tomkto místě naleznete plné znění zprávy


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 16.10.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.10.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy