Trest smrti I.

Debaty okolo znovuzavedení trestu smrti jsou dnes již bezpředmětné. Zajímat nás může jeho pojmové vymezení a vývoj.

Předtím nežli začneme uvažovat nad smyslem trestu smrti a jeho případnými pozitivními či negativními dopady na společnost, je třeba položit si otázku co je to trest a jaký je jeho účel. Pojem a účel trestu se zdají být výchozí body k úvaze o trestu smrti.

Pojem trestu:
Podle Ústavy ČR a Listiny můžeme trest vymezit a charakterizovat jako sankci ukládanou jménem státu v závěru trestního řízení před soudem pachateli trestného činu, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně (nulla poena sine lege) a postihující bezprostředně jen pachatele. Trestem se vyslovuje společenské odsouzení pachatele a jím spáchaného činu.

Současné vymezení pojmu trestu se zdá být poměrně jednoduché, podstatně složitější se jeví otázka účelu trestu. Podívejme se nejprve na účel trestu pomocí několika přístupů, které se v průběhu doby formovaly.

Účel trestu:
1. Odplata - pravděpodobně nejstarší teorie výkladu účelu trestu snažící se o vytvoření rovného a proporcionálního vztahu mezi proviněním a trestem. Tento přístup se zajímá o to, aby trest odpovídal zločinu. V této teorii se formuje zásada "Oko za oko, zub za zub." Zejména v minulosti však docházelo k porušování proporcionality mezi proviněním a trestem přehnaně krutými tresty za málo závažné trestné činy. Bohužel i v současnosti dochází k tomuto porušení proporcionality (Čína). V demokratických společnostech založených na zásadách práv jednotlivců a občanských svobodách představuje toto pojetí rozpor ve společenských hodnotách.

2. Isolace - na rozdíl od odplaty jde o vyloučení pachatele ze společnosti jehož cílem je ochrana společnosti před pachatelem. Podobně jako odplata i izolace je problematická. Jestliže je jejím cílem ochrana společnosti musí být sankce dostatečně účinné, aby tuto ochranu byly schopny zajistit. Je však nemožné spolehlivě určit dobu nutné izolace u konkrétního pachatele, bez rizika opětného páchání trestné činnosti.

3. Odstrašení - vychází především z představy trestu jako prostředku, který má předcházet páchání podobných trestných činů jinými občany exemplárním potrestáním odsouzeného pachatele a s tím spojenou veřejnou prezentací takovéhoto rozhodnutí. Trest má svojí razancí lidi zastrašit.

4. Náprava pachatele - tato koncepce se snaží o převýchovu odsouzeného pachatele tím, že odsouzením ukáže pachateli, že se zločin nevyplatí a zároveň mu ukazuje lepší cestu. Výsledkem nápravy by mělo být navrácení převychovaného pachatele zpět do společnosti.

5. Odškodnění oběti - vychází ze snahy pokud je to možné, uložit pachateli takový trest, aby mohl podle svých sil nahradit škodu způsobenou trestným činem.

Nutno podotknout, že tyto koncepce se velmi často prolínají a vzájemně doplňují. V českém trestním zákoně je účel trestu definován v § 23 odst.1 takto: "Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti."

Předpokladem žádoucího působení trestu jako prevence páchání trestné činnosti je jeho spravedlivost. Aby byl trest spravedlivý, nesmí být ani přísnější, ani mírnější, než je nutné k ochraně společnosti. Požadavek na spravedlivost trestu tedy plyne z pojetí trestu jako obranné reakce společnosti.


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.7.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy